Salvation

Fokus på Jesus och evangelium / Focus on Jesus and the gospel

Let the Spirit lead you

“The wind blows where it wishes, and you hear its sound, but you do not know where it comes from or where it goes. So it is with everyone who is born of the Spirit.” John 3:8  The Spirit can be likened to the wind.  When the Holy Spirit came upon the disciples on Pentecost, He entered as a whirlwind.  The Spirit manifests in several different ways, sometimes powerful, sometimes soft and sometimes.. Read More

Låt Anden leda dig

“Vinden blåser vart den vill, och du hör dess sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som är född av Anden.” Joh. 3:8 Anden kan liknas vid vinden. När den Helige Ande kom över lärjungarna på pingstdagen så gjorde han entre’ som en stormvind. Anden uppenbarar sig på flera olika sätt, ibland kraftfullt, ibland mjukt och ibland som helt stilla men.. Read More