Salvation

Fokus på Jesus och evangelium / Focus on Jesus and the gospel

Political gospel?

“And this gospel of the kingdom will be preached throughout the world as a testimony to all nations, and then the end will come.” Matt. 24:14  The gospel is about Jesus and the kingdom of God.  So it is not about human kingdoms or kings.  Jesus is the way into the kingdom of God and Jesus is the King.  The kingdom of God wants to permeate every area of ​​human life.  The gospel.. Read More

Politiskt evangelium?

“Och detta evangelium om riket ska bli predikat i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan ska slutet komma.” Matt. 24:14 Evangelium handlar om Jesus och Guds rike. Det handlar alltså inte om mänskliga riken eller kungar. Jesus är vägen in i Guds rike och Jesus är Konungen. Guds rike vill genomsyra varje område av mänskligt liv.  Evangelium ska inte blandas eller färgas av politik, nationalism eller kultur. Evangelium är.. Read More