Salvation

Fokus på Jesus och evangelium / Focus on Jesus and the gospel

Jesus ser dig

“Men när han såg folkskarorna, greps han av medlidande med dem, eftersom de var uppgivna och förskingrade som får utan herde.” Matt. 9:36 När Jesus vandrade på jorden så såg han människorna. Och han såg inte bara till det yttre, han såg vad som rörde sig i deras liv. Och vad han såg gjorde att han greps av medlidande. Jesus kom inte för att lägga på bördor, utan för att lyfta bördor.  Det.. Read More

Rösten

“Och när han har släppt ut sina egna får, går han före dem, och fåren följer honom, för de känner hans röst. Men en främling följer de inte utan flyr från honom, därför att de inte känner igen främlingars röst.” Joh. 10:4-5 Jesus är den gode herden. Vi som tror på Jesus är hans får. Jesus vakar över sina får och leder oss. Det ligger i herdens intresse att fåren ska ha det.. Read More