Salvation

Fokus på Jesus och evangelium / Focus on Jesus and the gospel

The grace of God is radical

 “For am I now seeking the approval of men or of God? Or am I trying to please men? For if I were still trying to please men, I would not be the servant of Christ.” Gal. 1:10 To be a radical preacher, is to preach the grace of God. But many times we think the exact opposite. If one goes hard on sin and makes a lot of statements that we must.. Read More

Guds nåd är radikal

“Hur är det nu? Är det människor jag försöker övertala – eller Gud? Eller försöker jag vara människor till lags? För om jag fortfarande ville vara människor till lags, så skulle jag inte vara Kristi tjänare.” Gal.1:10 Att vara en radikal predikant, är att predika Guds nåd. Men många gånger tänker vi precis tvärtom. Om man går hårt åt synden och kommer med massa uttalanden om att vi måste skärpa oss, det anser.. Read More

From fanatic to believer

“But Saul ravaged the church, entering house by house and dragging out both men and women and committing them to prison.” Acts 8:3 Saul, later named Paul, had not only read a book about trying to please God through his own efforts, but he had tried it in practice. His zeal for establishing his own righteousness through works of the law even drove him to, religious fanaticism. He persecuted the Christians before he.. Read More

Från fanatiker till troende

“Men Saulus försökte utplåna församlingen. Han gick in i hus efter hus och drog fram män och kvinnor och lät sätta dem i fängelse.” Apg. 8:3 Saulus, som sedan fick namnet Paulus, hade inte bara läst en bok om att försöka behaga Gud genom egna ansträngningar, utan han hade försökt det i praktiken. Hans nitälskan för att upprätta sin egen rättfärdighet genom laggärningar drev honom till och med till, religiös fanatism. Han förföljde.. Read More

The tempter and the accuser

“The thief does not come, except to steal and kill and destroy. I came that they may have life, and that they may have it more abundantly.” John 10:10  The Bible reveals your worst enemy.  Jesus calls him the thief, a murderer and a liar and the father of lies.  So everything he says is lie, even if he can present facts, his conclusions and application are still lie.  Two of the devil’s.. Read More

Frestaren och åklagaren

“Tjuven kommer inte, utom för att stjäla, slakta och förgöra. Jag har kommit för att de ska ha liv och ha det i överflöd.” Joh. 10:10 Bibeln uppenbarar din värsta fiende. Jesus kallar honom för tjuven, en mördare och en lögnare och lögnens fader. Allt han säger är alltså lögn, även om han kan presentera fakta, så är ändå hans slutsatser och tillämpning lögn.  Två av djävulens ansikten är som frestare och åklagare… Read More

Sinrevival or Jesusrevival?

“I was alive without the law once, but when the commandment came, sin revived, and I died.” Rom. 7:9  The letter to the Romans speaks of this with law and grace.  The Bible is divided into two parts, the Old and the New, testament.  They speak of two completely different covenants that work in completely different ways.  The verse above talks about how the commandment / law, revives sin.  Preaching “the law, we.. Read More

Syndväckelse eller Jesusväckelse?

“Och jag levde en gång utan lag, men när budordet kom fick synden liv,” Rom. 7:9 Romarbrevet  talar om detta med lag och nåd. Bibeln är indelad i två delar, det Gamla och det Nya, testamentet. De talar om två helt olika förbund som fungerar på helt olika sätt. I versen ovanför talas det om hur budordet / lagen, väcker liv i synden.  Att predika “lagen, vi måste, vi behöver verkligen, skärp er”,.. Read More

From the frontline

“So they signaled to their partners in the other boat to come and help them. And they came and filled both boats, so that they began to sink.” Luke 5:7  A handful of believers were at the front.  It was beasts and dark figures that attacked them, but they stood firm and managed to save some soul here and some soul there.  Suddenly a rumble was heard of marching troops, with huge supplies.. Read More

Från frontlinjen

“Och de vinkade till sina kamrater i den andra båten att de skulle komma och hjälpa dem. Och de kom och fyllde båda båtarna, så att de började sjunka.” Luk. 5:7 En handfull troende var vid fronten. Det var vilddjur och mörka figurer som attackerade dem, men de stod fasta och lyckades rädda någon själ här och någon själ där.  Plötsligt hördes ett muller av marscherande trupper, med enorma förråd av vapen, mat,.. Read More

Draw more

“Therefore with joy you shall draw water out of the wells of salvation.” Isaiah 12:3  There are wells, the wells of salvation, to draw from.  There is not just one well and not just one scoop to get.  Through Jesus’ death and resurrection, the wells are available to all believers.  There is life-giving water to be had for every area of ​​your life.  Jesus is the Savior and He wants us to draw.. Read More

Ös på

“Med fröjd ska ni ösa vatten ur frälsningens källor.” Jes. 12:3 Det finns källor, frälsningens källor, att ösa ur. Det finns inte bara en källa och inte bara en skopa att få. Genom Jesu död och uppståndelse så är källorna tillgängliga för alla troende. Det finns livgivande vatten att få för varje område av ditt liv. Jesus är Frälsaren och han vill att vi med glädje öser ur källorna. Bibeln uppenbarar dessa livgivande.. Read More

Breastplate

“…having put on the breastplate of righteousness,” Eph. 6:14  Ephesians 6 speaks of God’s armor, not yours or mine.  God wants us to put on His armor, which He graciously offers us.  Everything that God gives and offers is by grace.  Nothing that we can earn then, by trying to impress God.  Here it speaks about the breastplate of righteousness.  It is strong and hard and it protects your heart and interior.  God’s.. Read More

Pansar

“… och kläd er i rättfärdighetens pansar” Ef. 6:14 I Efesierbrevet 6 så talas det om Guds vapenrustning, inte din eller min alltså. Gud vill att vi klär på oss hans vapenrustning som han av nåd erbjuder oss. Allt som Gud ger och erbjuder är av nåd. Inget som vi kan förtjäna alltså genom att försöka imponera på Gud. Här talas det om rättfärdighetens pansar. Den är stark och hård och den skyddar.. Read More

You are not a single-use item

“I will praise thee; for I am fearfully and wonderfully made: marvellous are thy works; and that my soul knoweth right well.” Ps. 139:14  You are so valuable, beautiful, significant and unique.  You are created and highly loved, by God.  You’re not here by chance.  Life is a gift from God and He has a plan for your life.  This world’s attitude is a lot of consumption and “use and throw away”.  In.. Read More

Du är ingen engångsartikel

“Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Underbara är dina verk, min själ vet det så väl.” Ps. 139:14 Du är så värdefull, vacker, betydelsefull och unik. Du är skapad och högt älskad, av Gud. Du är inte här av en slump. Livet är en gåva från Gud och han har en plan för ditt liv.  Denna världens attityd är mycket av förbrukning och “slit och släng”. Förr var det.. Read More

The days are evil but God is good

“making the most of the time because the days are evil.” Eph. 5:16  No special revelation is needed to understand that the world is dark and evil.  Just watch the news and anyone will see it.  Lots of different types of problems and evil.  The Bible verse above, was written about two thousand years ago.  The days have been and are evil.  Anyone who puts their hope and expectation into what the world.. Read More

Dagarna är onda men Gud är god

“ta väl vara på tiden, för dagarna är onda.” Ef. 5:16 Det behövs ingen speciell uppenbarelse för att förstå att världen är mörk och ond. Det är bara att titta på nyheterna så ser vem som helst det. Massa olika typer av problem och ondska. Bibelversen ovanför, skrevs för omkring två tusen år sedan. Dagarna har varit och är onda. Den som sätter sitt hopp och förväntan till vad världen kan erbjuda, kommer.. Read More

Reporter or prophet?

“For no prophecy at any time was produced by the will of man, but holy men moved by the Holy Spirit spoke from God.” 2 Peter 1:21  A reporter reports and notes what happened.  A prophet declares before it happens.  For those who want, there is information written in the Bible about what will happen.  The Bible is a durable book, it can withstand being questioned, mocked and attacked.  For those who want,.. Read More

Reporter eller profet?

“För ingen profetia har någonsin kommit till genom mänsklig vilja, utan heliga människor från Gud har talat drivna av den Helige Ande.” 2 Petr. 1:21 En reporter rapporterar och konstaterar vad som hänt. En profet deklarerar innan det händer. För den som vill, så finns information nedskriven i Bibeln om vad som kommer hända. Bibeln är en tålig bok, den håller att bli ifrågasatt, hånad och attackerad.  För den som vill, så kan.. Read More

Changed car, house, partner…

“For You have turned my mourning into dancing; You have put off my sackcloth and girded me with gladness,” Ps. 30:11  All people are seekers.  They are constantly looking for new stimulus, new satisfaction, confirmation and to reach new heights.  It is expressed through change.  You change everything.  If you have changed everything and still feel dissatisfied, you can either run a few more laps, or make a life-changing change –  Change your.. Read More

Bytt bil, hus, partner…

“Du förvandlade min klagan till dans, du lossade min sorgdräkt och klädde mig i glädje.” Ps. 30:12 Alla människor är sökare. Man söker hela tiden ny stimulans, ny tillfredsställelse, bekräftelse och att uppnå nya höjder. Det tar sig i uttryck att man byter. Man byter allting. Om du har bytt allting och fortfarande känner dig otillfredsställd så kan du antingen köra några varv till, eller göra ett livsförvandlande byte –  Byt ditt gamla.. Read More

Deliverance to the captives

“The Spirit of the Lord is upon Me, because He has anointed Me to preach the gospel to the poor; He has sent Me to heal the broken-hearted, to preach deliverance to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed;” Luke 4:18  Whatever we humans encounter in life, poverty of various kinds, broken hearts and dreams, different types of captivity, not seeing what we.. Read More

Frihet för de fångna

“Herrens Ande är över mig, för han har smort mig till att förkunna evangelium för de fattiga. Han har sänt mig till att hela dem som har förkrossade hjärtan, till att predika frihet för de fångna och syn för de blinda, och till att ge de förtryckta frihet,” Luk. 4:18 Vad vi människor än möter i livet, fattigdom av olika slag, krossade hjärtan och drömmar, olika typer av fångenskap, att vi inte ser.. Read More

A crutch in life?

“Therefore beware, lest what is spoken of in the prophets come upon you: ‘Look, you scoffers, marvel and perish! For I will perform a work in your days which you will never believe, even if someone declares it to you.’” Acts 13:40-41   Some say that to believe in Jesus is only for those who need “a crutch in life”.  They themselves think they stand firm and be so sensible.  Jesus has sent us.. Read More

En krycka i livet?

“Se därför till att det som blivit sagt genom profeterna inte kommer över er: Se, ni föraktare, och förundra er och gå under, för jag utför i era dagar ett verk, som ni aldrig skulle tro om någon berättar det för er.” Apg. 13:40-41 En del säger att detta med att tro på Jesus är bara för sådana som behöver “en krycka i livet”. Själva menar de sig stå stadigt och vara så.. Read More

Come to Me…

“Come to Me…” Matt. 11:28  God created man for communion.  Just as it is natural for children to have fellowship with their parents, so it is also natural for man to have fellowship with his Creator.  Through Jesus, the relationship between God and man is established.  Maybe you never came to Jesus?  It is something you do by believing in Him in your heart.  That faith can be expressed by talking to Jesus. .. Read More

Kom till mig…

“Kom till mig… ” Matt. 11:28 Gud har skapat människan för gemenskap. Precis som det är naturligt att barn har gemenskap med sina föräldrar, så är det också naturligt att människan har gemenskap med sin Skapare. Genom Jesus så upprättas relationen mellan Gud och människa. Kanske du aldrig har kommit till Jesus? Det är något man gör genom att tro på honom i sitt hjärta. Den tron kan få sitt uttryck genom att.. Read More

Political gospel?

“And this gospel of the kingdom will be preached throughout the world as a testimony to all nations, and then the end will come.” Matt. 24:14  The gospel is about Jesus and the kingdom of God.  So it is not about human kingdoms or kings.  Jesus is the way into the kingdom of God and Jesus is the King.  The kingdom of God wants to permeate every area of ​​human life.  The gospel.. Read More

Politiskt evangelium?

“Och detta evangelium om riket ska bli predikat i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan ska slutet komma.” Matt. 24:14 Evangelium handlar om Jesus och Guds rike. Det handlar alltså inte om mänskliga riken eller kungar. Jesus är vägen in i Guds rike och Jesus är Konungen. Guds rike vill genomsyra varje område av mänskligt liv.  Evangelium ska inte blandas eller färgas av politik, nationalism eller kultur. Evangelium är.. Read More

Let go of moralism and let loose the gospel instead

 “who has made us able ministers of the new covenant, not of the letter but of the Spirit. For the letter kills, but the Spirit gives life.” 2 Cor. 3:6  Through Jesus, the new covenant was established.  The old covenant, the law, is history.  We should not mix these two covenants, but clearly separate them.  In 2 Cor. 3 it is spoken of the letter and of the Spirit, the ministry of death.. Read More

Släpp moralism och släpp lös evangelium istället

“Han som också gett oss förmågan att vara tjänare åt det nya förbundet, inte bokstavens utan Andens. För bokstaven dödar, men Anden ger liv.” 2 Kor. 3:6 Genom Jesus så etablerades det nya förbundet. Det gamla förbundet, lagen, är historia. Vi ska inte blanda de två förbunden utan tydligt skilja dem åt. I 2 Kor. 3 så talas det om bokstaven och Anden, dödens tjänst och Andens tjänst, den dömande tjänsten och rättfärdighetens.. Read More

God knows the heart

“God, who knows the heart, approved of them, giving them the Holy Spirit just as He did to us, and made no distinction between them and us, and purified their hearts by faith.” Acts 15:8-9  In the Acts of the Apostles chap. 10, while Peter was preaching the gospel to the unsaved crowd, something happened.  The Holy Spirit came upon those who listened.  No invitation to salvation had been offered and no salvation.. Read More

Gud känner hjärtat

“Och Gud som känner hjärtat, gav dem sitt vittnesbörd genom att han gav den Helige Ande åt dem, på samma sätt som åt oss. Och han gjorde inte någon skillnad mellan oss och dem, sedan han genom tron hade renat deras hjärtan.” Apg. 15:8-9 I Apostlagärningarna kap. 10, under tiden Petrus predikade evangelium till den ofrälsta skaran, så hände något. Den Helige Ande kom över dem som lyssnade. Ingen frälsningsinbjudan hade gått ut.. Read More

Done

“For, being ignorant of God’s righteousness and seeking to establish their own righteousness, they did not submit to the righteousness of God.” Rom. 10:3  Many people today, unfortunately even many who call themselves Christians, do not understand the righteousness of God.  You want so well, but still it will be wrong.  When Jesus hung on the cross, He said, “It is finished”, just before He died.  Jesus has done everything for us, it.. Read More

Gjort

“För de förstår inte Guds rättfärdighet, utan försöker upprätta sin egen rättfärdighet och har inte underordnat sig Guds rättfärdighet.” Rom. 10:3 Många människor idag, tyvärr även många som kallar sig kristna, förstår inte Guds rättfärdighet. Man vill så väl, men ändå så blir det fel. När Jesus hängde på korset så sa han “Det är fullbordat”, precis innan han dog. Jesus har gjort allt för oss, det är klart, vi kan inte lägga.. Read More

Europe back to God

Europe, with all your precious people, you have so much.  You have your reputation, you have your fine cities, you are rich in culture, you have your fine nature, you have your money, you have your resources, and you have your empty churches.   You have everything, except God.  You are spiritually poor.  You have lost the faith and love for Jesus.  Europe, come to Jesus.  Jesus calls on every girl, boy, man and.. Read More

Europa tillbaka till Gud

Europa, med alla dina dyrbara människor, du har så mycket. Du har ditt anseende, du har dina fina städer, du är rik på kultur, du har din fina natur, du har dina pengar, du har dina tillgångar och du har dina tomma kyrkor.  Du har allting, förutom Gud. Du är andligt fattig. Du har tappat tron och kärleken till Jesus.  Europa, kom till Jesus. Jesus kallar på varje flicka, pojke, man och kvinna… Read More

Unmixed gospel

“I marvel that you are turning away so soon from Him who called you in the grace of Christ to a different gospel, which is not a gospel. But there are some who trouble you and would pervert the gospel of Christ.” Gal. 1:6-7  It is the gospel that is God’s power for salvation (Rom. 1:16), not the gospel plus something more.  Addition to the gospel deprives the gospel of its power.  Jesus’.. Read More

Oblandat evangelium

“Det förvånar mig att ni så snart avfaller från honom som har kallat er i Kristi nåd, till ett annat evangelium, fast det inte finns något annat. Men det finns några som förvillar er och vill förvränga Kristi evangelium.” Gal. 1:6-7 Det är evangelium som är Guds kraft till frälsning (Rom. 1:16), inte evangelium plus något mer. Tillägg till evangelium berövar evangeliet dess kraft. Jesu död för våra synder, att han blev begravd.. Read More