Salvation

Fokus på Jesus och evangelium / Focus on Jesus and the gospel

Are you resting today?

“For we who have believed have entered this rest,…” Hebr. 4:3 The Epistle to the Hebrews speaks of a rest, a rest for God’s people.  Two things stand out and are emphasized in the Epistle to the Hebrews and that is Jesus and faith.  Jesus is our High Priest and has made everything clear to all at all times and this becomes a reality in one’s life, by believing.  The good news is.. Read More

Vilar du idag?

“För vi som har kommit till tro går in i vilan,…” Hebr. 4:3 Hebreerbrevet talar om en vila, en sabbatsvila för Guds folk. Två saker sticker ut och betonas i Hebreerbrevet och det är Jesus och tro. Jesus är vår överstepräst och har gjort allting klart för alla i alla tider och detta blir en verklighet i ens liv, genom att man tror. De glada nyheterna är att Jesus är vår vila och.. Read More

Great faith

“There, a woman of Canaan came out of the same regions and cried out to Him, saying, “Have mercy on me, O Lord, Son of David. My daughter is severely possessed by a demon.” But He did not answer her a word. And His disciples came and begged Him, saying, “Send her away, for she cries out after us.” But He answered, “I was sent only to the lost sheep of the house.. Read More

Stor tro

“Och se, en kananeisk kvinna från dessa trakter kom och ropade till honom och sa: O, Herre, Davids Son, förbarma dig över mig. Min dotter plågas svårt av en ond ande. Men han svarade henne inte ett ord. Då steg hans lärjungar fram och bad honom och sa: Skicka iväg henne, för hon ropar efter oss. Men han svarade och sa: Jag är inte sänd till andra än de borttappade fåren av Israels.. Read More

Cast all your care

“Cast all your care upon Him, because He cares for you.” 1 Peter 5:7 If you are a parent, you are happy to see your children happy.  Of course, there are things that children need to learn, such as keeping their room tidy.  As a parent, you also have a lot of responsibilities yourself.  But if you see one of your children worrying about something, it will grieve you. It is the same.. Read More

Kasta alla era bekymmer

“Kasta alla era bekymmer på honom, för han har omsorg om er.” 1 Petr. 5:7 Om du är en förälder så gläder det dig att se dina barn glada. Självklart finns det saker som ens barn behöver lära sig, som till exempel att hålla ordning på sitt rum. Som förälder har man ju också själv en hel del ansvarsområden. Men om du skulle se något av ditt barn vara bekymrad över någonting, så.. Read More

But if anyone does sin

“My little children, I am writing these things to you, so that you do not sin. But if anyone does sin, we have an Advocate with the Father, Jesus Christ the Righteous One. He is the atoning sacrifice for our sins, and not for ours only, but also for the sins of the whole world.” 1 John 2:1-2 When you are saved and follow Jesus, you do not want to sin.  The love.. Read More

Men om någon syndar

“Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar, har vi en försvarare hos Fadern, Jesus Kristus, den rättfärdige. Och han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens.” 1 Joh. 2:1-2 När man är frälst och följer Jesus så vill man inte synda. Kärleken till Jesus, vår underbare Frälsare, får oss att vilja vara nära honom. Vi.. Read More

Salvation

*For what will it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul? Or what shall a man give in exchange for his soul?” Matt. 16:26 The most important thing that exists, priority number one, is to know God.  Unfortunately, many are deceived and attracted by the glamor of this world, so they have completely different priorities.  Cool car, biggest house, latest stuff, more in the bank account.. Read More

Frälsning

“För vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Eller vad kan en människa ge till lösen för sin själ?” Matt. 16:26 Det absolut viktigaste som finns, prioritet nummer ett, är att känna Gud. Tyvärr så är många bedragna och lockade av denna världens glamour, så de har helt andra prioriteringar. Cool bil, största huset, senaste prylarna, mer på bankkontot och mer njutning. Det är lätt att.. Read More

You choose

“… And Mary has chosen the good part, which shall not be taken from her.” Luke 10:42 Jesus visited Martha and Mary, the two sisters.  Martha took care of serving, fixing and arranging, but Mary sat down and listened to Jesus.  Martha saw the needs and chose to fill them.  Filling needs and taking responsibility is something we all need to do.  It’s a part of life.  Martha chose to serve, but the.. Read More

Du väljer

“… och Maria har valt den goda delen, som inte ska tas ifrån henne.” Luk. 10:42 Jesus besökte Marta och Maria, de två systrarna. Marta såg till att betjäna, fixa och ordna men Maria satte sig och lyssnade på Jesus.  Marta såg behoven och valde att fylla dem. Att fylla behov och ta sitt ansvar är något vi alla behöver göra. Det är en del av livet. Marta valde att betjäna, men händelsen.. Read More

Teamwork

“… faith which works through love.” Gal. 5:6 As Christians, we are called to live in faith in God and the word of God.  We believe in Jesus, our Savior, and we believe in God’s promises that He has given us in the Bible.  We live in a rest and trust in God’s care for us.  Then we also make decisions, small and big, based on faith in what God has promised and.. Read More

Samarbete

“… tro som är verksam genom kärlek.” Gal. 5:6 Som kristna är vi kallade att leva i tro på Gud och Guds ord. Vi tror på Jesus, vår Frälsare och vi tror på Guds löften som han gett oss i Bibeln. Vi lever i en vila och förtröstan på Guds omsorg om oss. Sedan så fattar vi också beslut, små och stora, utifrån tro på vad Gud har lovat och sagt. Detta är.. Read More

Believe in God’s word, not theories

“Sanctify them by Your truth. Your word is truth.” John 17:17  There are plenty of different theories.  The theory of evolution and lots of different conspiracy theories are circulating.  Some theories are considered to be true, even though they are just theories that have not been confirmed to be true.  Theories come and go and those who not only take part in them but also believe in them, risk being thrown here and.. Read More

Tro på Guds ord, inte teorier

“Helga dem genom din sanning, ditt ord är sanning.” Joh. 17:17 Olika teorier finns det gott om. Evolutionsteorin och massor med olika konspirationsteorier cirkulerar. En del teorier betraktas som sanning, även fast de bara är teorier som inte är bekräftade att stämma. Teorier kommer och går och de som inte bara tar del av dem utan också tror på dem, riskerar att kastas hit och dit som en havets våg.  Som predikanter är.. Read More

Heaven and hell

“For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have eternal life.” John 3:16 The verse above is one of the most famous verses from the Bible.  It talks about God’s love, Jesus, faith, hell and heaven.  God wants fellowship and a relationship with every human being.  That is why He created man.  This is the meaning of life, to.. Read More

Himlen och helvetet

“Ty så älskade Gud världen att han gav sin enfödde Son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv.” Joh. 3:16 Versen ovanför är en av de mest kända verserna från Bibeln. Den talar om Guds kärlek, Jesus, tro, helvetet och himlen. Gud vill ha gemenskap och en relation med varje människa. Det var därför han skapade människan. Detta är livets mening, att känna.. Read More

Is your soul insured?

“For what will it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul? Or what shall a man give in exchange for his soul?” Matt. 16:26 There is a wide range of different types of insurance.  They can cover us and our property.  Most people have signed different types of insurance to feel a little safer.  The insurance is there to help if something happens and you put.. Read More

Är din själ försäkrad?

“För vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Eller vad kan en människa ge till lösen för sin själ?” Matt. 16:26 Det finns ett stort utbud av olika typer av försäkringar. De kan täcka oss och vår egendom. De flesta har tecknat olika typer av försäkringar för att kunna känna sig lite tryggare. Försäkringen är till för att vara till hjälp om något händer och man.. Read More

Look up

“Then He took the five loaves and the two fish, and looking up to heaven, He blessed them, and broke them, and gave them to the disciples to set before the crowd.” Luke 9:16 Believing in God means counting on God.  God is good and He both wants and can help us with our various challenges and needs.  Through faith we involve God in our lives.  Jesus faced a great challenge.  To feed.. Read More

Lyft blicken

“Därefter tog han de fem bröden och de två fiskarna och lyfte blicken mot himlen, välsignade och bröt dem och gav åt sina lärjungar för att de skulle lägga fram för folket.” Luk. 9:16 Att tro på Gud, betyder att man räknar med Gud. Gud är god och han både vill och kan hjälpa oss med våra olika utmaningar och behov. Genom tro så involverar vi Gud i våra liv.  Jesus ställdes inför.. Read More

The gospel disturbs the self-righteous

“He said to him, ‘Your brother has come, and your father has killed the fattened calf, because he has received him safe and sound.’ He was angry and would not go in. Therefore his father came out and entreated him.” Luke 15:27-28 When a person turns to God, there will be joy in heaven.  There will also be joy here on earth, both for the one who is saved and among other believers. .. Read More

Evangelium stör de självrättfärdiga

“Då sa han till honom: Din bror har kommit och din far har låtit slakta den gödda kalven, därför att han har fått tillbaka honom välbehållen. Då blev han arg och ville inte gå in. Därför kom hans far ut och försökte övertala honom.” Luk. 15:27-28 När en människa vänder om till Gud så blir det glädje i himlen. Det blir också glädje här på jorden, både för den som blir frälst och.. Read More

Prophetic

“Because iniquity will abound, the love of many will grow cold.” Matt. 24:12 As the last time we live in comes to an end and Jesus soon returns, it will be darker and harder in the world.  All of this is foretold in the Bible.  The world is shaking and it makes the true nature of man to show itself even more clearly.  In ourselves we are not good, that is why every.. Read More

Profetisk

“Och därför att ondskan tilltar, ska kärleken kallna hos många.” Matt. 24:12 Allteftersom den yttersta tiden som vi lever i går mot sin avslutning och Jesus snart kommer tillbaka, så blir det mörkare och hårdare i världen. Allt detta är förutsagt i Bibeln. Världen skakar och det manar fram människans sanna natur att visa sig ännu tydligare. I oss själva så är vi inte goda, det är därför varenda människa behöver Frälsaren, Jesus.. Read More

Jesus is stronger than the law

“For what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God did by sending His own Son in the likeness of sinful flesh, and concerning sin, He condemned sin in the flesh, in order that the righteous requirement of the law might be fulfilled in us, who walk not according to the flesh but according to the Spirit.” Rom. 8:3-4  The law of God, in the Old Testament,.. Read More

Jesus är starkare än lagen

“För det som var omöjligt för lagen, därför att den var svag genom köttet, det gjorde Gud, då han sände sin Son i syndigt kötts liknelse och för syndens skull, fördömde synden i köttet, för att lagens rättfärdiga krav skulle uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter Anden.” Rom. 8:3-4 Lagen från Gud, i Gamla Testamentet, var begränsad. Den är helig och andlig, men begränsad på grund av vår svaghet… Read More

Fell as dead

“When I saw Him, I fell at His feet as though I were dead. Then He laid His right hand on me, saying to me, “Do not be afraid. I am the First and the Last. I am He who lives, though I was dead. Look! I am alive forevermore. Amen. And I have the keys of Hades and of Death.” Rev. 1:17-18 God is accommodating and good.  When John fell as dead,.. Read More

Föll ner som död

“Och när jag såg honom föll jag ner som död för hans fötter. Men han lade sin högra hand på mig och sa till mig: Var inte rädd! Jag är den förste och den siste och den levande. Och jag var död, men se, jag lever i evigheternas evigheter. Amen. Och jag har nycklarna till dödsriket och döden.” Upp. 1:17-18 Gud är tillmötesgående och god. När Johannes föll ner som död så var.. Read More

Sharp two-edged sword

“… and out of His mouth went a sharp two-edged sword…” Rev. 1:16  Jesus is not a talker or a philosopher.  When Jesus walked the earth and people heard His teaching, they were astonished, for He spoke with authority.  Jesus Himself believed what He said. “For the word of God is alive, and active, and sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit, of joints and marrow,.. Read More

Skarpt tveeggat svärd

“… och ut från hans mun gick ett skarpt tveeggat svärd,… ” Upp. 1:16 Jesus är ingen pratmakare eller filosof. När Jesus vandrade på jorden och folk hörde hans undervisning så blev de häpna, för han talade med makt. Jesus trodde själv på det han sa. “För Guds ord är levande och kraftigt och skarpare än något tveeggat svärd, och tränger igenom tills det skiljer själ och ande, märg och led, och det.. Read More

Eyes like a flame of fire

“…His eyes were like a flame of fire.” Rev. 1:14  Fire can be both attractive and frightening.  Fire can heat a frozen person and allow the baker to bake bread, but fire can also destroy and ruin.  Jesus’ eyes are like a flame of fire.  His eyes are burning with love for people.  Jesus’ eyes are not tired, dejected, or confused. “For the eyes of the Lord move about on all the earth.. Read More

Ögon som eldslågor

“… och hans ögon var som eldslågor.” Upp. 1:14 Eld kan vara både attraherande och skrämmande. Eld kan värma en frusen människa och göra så att bagaren kan baka bröd, men eld kan också förstöra och ruinera. Jesu ögon är som eldslågor. Hans ögon brinner av kärlek till människor. Jesu ögon är inte trötta, uppgivna eller förvirrade.  “Ty HERRENS ögon överfar hela jorden, för att han med sin kraft skall hjälpa dem som.. Read More

Appearance like the sun

“The hair on His head was white like wool, as white as snow… His appearance was like the sun shining brightly.” Rev. 1:14, 16  Jesus is pure, there is not the slightest bit of darkness or impurity in Him.  Saul, who later became Paul, met Jesus.  Saul was driven by religious hatred and darkness and after his encounter with Jesus he could not see, “Since I was blinded by the glory of that.. Read More

Ansikte såsom solen

“Och hans huvud och hår var vitt som ull, så vitt som snö,.. och hans ansikte var såsom solen, när den skiner i sin kraft.” Upp. 1:14, 16 Jesus är ren, det finns inte det minsta lilla mörker eller orenhet i honom. Saulus som sedan blev Paulus, fick möta Jesus. Saulus var driven av religiöst hat och mörker och efter hans möte med Jesus så kunde han inte se, “på grund av den.. Read More

A great voice

“I was in the Spirit on the Lord’s Day, and I heard behind me a great voice like a trumpet,… and His voice as the sound of many waters.” Rev. 1:10, 15  Jesus is God who was revealed in the flesh (1 Tim. 3:16) and He came to reconcile man to God.  God is triune, the Father, the Son and the Holy Spirit.  Jesus died on the cross and rose from the dead.. Read More

En stark röst

“Jag var i Anden på Herrens dag och jag hörde bakom mig en stark röst som av en basun,… och hans röst var som dånet av väldiga vatten.” Upp. 1:10, 15 Jesus är Gud som blev uppenbarad i köttet (1 Tim. 3:16) och han kom för att försona människan med Gud. Gud är treenig, Fadern, Sonen och den Helige Ande. Jesus dog på korset och uppstod från de döda på den tredje dagen… Read More

Jesus solves catch 22

You do not usually wash yourself clean before taking a shower.  A doctor does not tell anyone who is ill to be healthy first and then seek medical attention.  A hospital does not have the slogan – “Only healthy people are welcome”.  As Christians, we must ensure that we do not, with our attitude or preaching, make people believe – that they must “be saved, sanctified or qualified” before they can receive grace.. Read More

Jesus löser moment 22

Man brukar inte tvätta sig ren, innan man tar en dusch. En läkare säger inte åt någon som är sjuk att se till att bli frisk först och sedan uppsöka läkarvård. Ett sjukhus har inte som slogan – “Bara friska är välkomna”. Vi som kristna får se till att vi inte, varken med vår attityd eller förkunnelse får folk att tro – att de måste “bli frälsta, heliga eller kvalificera sig” innan de.. Read More