Salvation

Fokus på Jesus och evangelium / Focus on Jesus and the gospel

Jesus – the only way to God

“Jesus said to him, “I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Me.”” John 14:6 Jesus, who is the truth, said Himself that He is the only way to God.  It has bothered and still bothers many people, that Jesus is the only way to God.  We obviously have a free will and do not have to follow Jesus.  But that means rejecting what.. Read More

Jesus – enda vägen till Gud

“Jesus sa till honom: Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.” Joh. 14:6 Jesus, som är sanningen, sa själv att han är den enda vägen till Gud. Det har stört och stör fortfarande många människor, att Jesus är den enda vägen till Gud. Vi har självklart en fri vilja och måste inte följa Jesus. Men det innebär då att man förkastar vad Jesus i sin kärlek gjort.. Read More