Salvation

Fokus på Jesus och evangelium / Focus on Jesus and the gospel

Closed

“Do you despise the riches of His goodness, tolerance, and patience, not knowing that the goodness of God leads you to repentance? But because of your hardness and impenitent heart, you are storing up treasures of wrath against yourself on the day of wrath when the righteous judgment of God will be revealed,” Rom. 2:4-5 The message that Jesus has made everything clear to us humans through His death and resurrection is good.. Read More

Stängt

“Eller föraktar du att han är så rik på godhet och fördragsamhet och tålamod, utan att förstå att det är Guds godhet som leder dig till omvändelse? Men genom din hårdhet och ditt obotfärdiga hjärta samlar du på dig själv vrede till vredens dag, när Guds rättvisa dom uppenbaras,” Rom. 2:4-5 Budskapet om att Jesus har gjort allting klart för oss människor genom sin död och uppståndelse är goda nyheter. Budskapet om att.. Read More

What is repentance?

“testifying to both Jews and Greeks of repentance toward God and of faith in our Lord Jesus Christ.* Acts 20:21 The Bible talks a lot about repentance and it is therefore important to understand what repentance means.  What it is and what it is not.  Repentance is not an act, but a change of mind.  Repentance in the New Testament comes from the Greek word ‘metanoia’, which means a change of mind.  If.. Read More

Vad är omvändelse?

“och vittnat både för judar och greker om omvändelse till Gud, och om tron på vår Herre Jesus Kristus.” Apg. 20:21 Bibeln talar en hel del om omvändelse och det är därför viktigt att förstå vad som menas med omvändelse. Vad det är och vad det inte är.  Omvändelse är inte en gärning, utan sinnesändring. Omvändelse i Nya Testamentet kommer från det grekiska ordet ‘metanoia’, vilket betyder sinnesändring. Om vi framställer omvändelse som.. Read More

Cool people

“Be still and know that I am God;…” Ps 46:10 Times, moments and circumstances come and go.  Sometimes it’s calm and sometimes anything but calm.  God is always the same and His word remains.  The meaning of life is to walk in fellowship with God, to share life here on earth with God and then in heaven for all eternity.  Man was created to have fellowship with God.  Throughout the Bible, it is.. Read More

Coola människor

“Bli stilla och besinna att jag är Gud,…” Ps. 46:11 Tider, stunder och omständigheter kommer och går. Ibland är det lugnt och ibland allt annat än lugnt. Gud är alltid densamme och hans ord består. Meningen med livet är att vandra i gemenskap med Gud, att dela livet här på jorden tillsammans med Gud och sedan i himlen i all evighet. Människan är skapad för att ha gemenskap med Gud. Genom hela Bibeln.. Read More

Motivation is not enough

“But by the grace of God I am what I am. And His grace toward me was not in vain. I labored more abundantly than all of them, yet not I, but the grace of God which was with me.” 1 Cor. 15:10 Motivation is good and very important, but it is not enough.  You may be motivated to do something, perhaps in exchange for a great reward, but it is not enough.. Read More

Motivation räcker inte

“Men genom Guds nåd är jag vad jag är och hans nåd mot mig har inte varit förgäves, utan jag har arbetat mer än de alla, fast inte jag, utan Guds nåd som varit med mig.” 1 Kor. 15:10 Motivation är bra och mycket viktigt, men det räcker inte. Du kan vara hur motiverad som helst att göra något, kanske i utbyte mot en stor belöning, men det räcker inte om du inte.. Read More

Living with the shame?

“For the Scripture says, “Whoever believes in Him (Jesus) will not be ashamed.”” Rom. 10:11 Sometimes people say that if someone has done something stupid, that person may live with the shame.  To sin, to do stupid things and to ruin for other people is serious.  That is absolutely nothing to take lightly.  The world is full of people who have both been hurt and those who have hurt others.  Sin destroys relationships.. Read More

Leva med skammen?

“För Skriften säger: Var och en som tror på honom (Jesus) ska inte komma på skam.” Rom. 10:11 Ibland säger människor att om någon gjort något dumt så får den personen leva med skammen. Att synda, att göra dumma grejer och förstöra för andra människor är allvarligt. Det är absolut ingenting att ta lätt på. Världen är full av människor som både blivit sårade och de som sårat andra. Synd förstör relationer och.. Read More

Scapegoats

“and one goat as a sin offering, to make an atonement for you.” Num. 28:22 In society today, there is quite often talk of scapegoats.  It means people who have done wrong and deserve to be accused and perhaps even judged.  Ever since the beginning when man fell into sin, it has been like in our nature to blame others.  Somehow it is always easier to see the faults of others than their.. Read More

Syndabockar

“Dessutom skall ni offra en syndoffersbock som skall bringa försoning för er.” 4 Mos. 28:22 I samhället idag så talas det ganska ofta om syndabockar. Man menar då människor som har gjort fel och förtjänar att bli anklagade och kanske även dömda. Ända sedan begynnelsen när människan föll i synd så har det liksom legat i vår natur att skylla på andra. Det är på något sätt alltid lättare att se andras fel.. Read More

The destructive power of guilt

“All of us like sheep have gone astray; each of us has turned to his own way, but the Lord has laid on him the iniquity of us all.” Isaiah 53:6 Man’s guilt before God is on the spiritual level.  Therefore, we can not resolve our guilt before God with human methods.  Guilt is the fruit of sin, and all men have sinned (Rom. 3:23).  Guilt is a destructive force that pulls us.. Read More

Skuldens destruktiva kraft

“Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld lade HERREN på honom.” Jes. 53:6 Människans skuld inför Gud är på det andliga planet. Därför kan vi inte lösa vår skuld inför Gud med mänskliga metoder. Skuld är frukten av synd och syndat har alla människor gjort (Rom. 3:23).  Skulden är en destruktiv kraft som drar oss djupare in i mörkret och illamåendet. Psykologerna har.. Read More

Jesus has not changed

“Jesus Christ is the same yesterday, and today, and forever.” Hebr. 13:8 Jesus is who He is and continues to do what He did when He walked the earth.  Jesus lifted people up, gave hope and solutions, gave forgiveness and restoration, gave direction and exhortations, healed and delivered, challenged the self-sufficient and encouraged the insufficient.  Today, Jesus stands with His open arms and calling people.  The call to come to Jesus is primarily.. Read More

Jesus har inte förändrats

“Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet.” Hebr. 13:8 Jesus är den han är och fortsätter att göra det han gjorde när han vandrade på jorden. Jesus lyfte människor, gav hopp och lösningar, gav förlåtelse och upprättelse, gav inriktning och uppmaningar, botade och befriade, utmanade de självtillräckliga och uppmuntrade de otillräckliga. Idag så står Jesus med sin öppna famn och kallar på människor. Kallelsen att komma till Jesus.. Read More

Preaching is about one thing – Helping people to believe!

“Jesus, looking at them, said, “With men it is impossible, but not with God. For with God all things are possible.”” Mark 10:27 God is a preacher.  If you read the Bible, you will see how God has repeatedly spoken to people, preached, and it has helped people to believe.  Believing in God is about counting on God.  We live in a material world and our physical senses inform us about what is.. Read More

Att predika handlar om en sak – Hjälpa människor att tro!

“Men Jesus såg på dem och sa: För människor är det omöjligt men inte för Gud. Ty för Gud är allting möjligt.” Mark. 10:27 Gud är en predikant. Läser du Bibeln så ser du hur Gud om och om igen har talat till människor, predikat, och det har hjälpt människor att tro. Att tro på Gud handlar om att räkna med Gud. Vi lever i en materiell värld och våra fysiska sinnen informerar.. Read More

Believe in Jesus

 Everyone believes in something, even those who say they are atheists.  One can believe in science, oneself, a certain lifestyle, a particular diet.  If you have a real faith and do not just say it, it shows in your life what you believe in.  It can be a special style of dress, socializing with like-minded people, practicing a sport or exercising a lot.  How do you believe in something then?  By hearing what.. Read More

Tro på Jesus

Att tro på något gör alla, även de som säger att de är ateister. Man kan tro på vetenskap, sig själv, en viss livsstil, en särskild kost. Har man en verklig tro och inte bara säger det så syns det på ens liv vad man tror på. Det kan vara en speciell klädstil, umgås med likasinnade, utöva en sport eller träna mycket. Hur får man tro på något då? Genom att höra vad.. Read More