Salvation

Fokus på Jesus och evangelium / Focus on Jesus and the gospel

Followers

“As He walked by the Sea of Galilee, He saw Simon and Andrew, his brother, throwing a net into the sea, for they were fishermen. Jesus said to them, “Come, follow Me, and I will make you fishers of men.” Immediately they left their nets and followed Him.” Mark 1:16-18 We humans, both have followers and follow others.  Some follow political role models, others follow role models in, for example, sports or music. .. Read More

Följare

“När han gick utmed Galileiska sjön, såg han Simon och Andreas, hans bror, kasta ut ett nät i sjön, för de var fiskare. Och Jesus sa till dem: Följ mig, och jag ska göra er till människofiskare. Och genast lämnade de sina nät och följde honom.” Mark. 1:16-18 Vi människor, både har följare och följer andra. En del följer politiska förebilder, andra följer förebilder inom till exempel sport eller musik. Du själv kanske.. Read More

I do not deserve it!!

 You may be walking around with the feeling that the bad things that are happening in your life you have deserved.  For your sins.  Because you’re a bad person.  You may have started a negative chat or gossip about a person and it had devastating consequences for that person and now you have a bad conscience and think that the pain you have in your body you deserve.  Or maybe you really did.. Read More

Jag förtjänar det inte!!

Du kanske går omkring med känslan av att det dåliga som händer i ditt liv har du förtjänat. För dina synders skull. För att du är en dålig människa. Du kanske satte igång en negativ chatt eller skvaller om en person och det fick förödande konsekvenser för den personen och nu har du dåligt samvete och tycker att smärtan du har i din kropp förtjänar du. Eller så kanske du verkligen gjort en.. Read More

Boldness

“When they saw the boldness of Peter and John and perceived that they were illiterate and uneducated men, they marveled. And they recognized that they had been with Jesus.” Acts 4:13 Peter and John were fishermen by profession and had been hand-picked by Jesus to follow Him.  They had been with Jesus for three years and now Jesus had ascended to heaven.  The Holy Spirit had come upon the disciples on the day.. Read More

Frimodighet

“När de såg sådan frimodighet hos Petrus och Johannes och märkte att de var olärda och outbildade, förundrade de sig. Men de kände igen dem att de hade varit tillsammans med Jesus.” Apg. 4:13 Petrus och Johannes var fiskare till yrket och hade blivit handplockade av Jesus till att följa honom. De hade varit med Jesus i tre år och nu hade Jesus farit upp till himlen. Den Helige Ande hade kommit över.. Read More

Privilege

“He went up into the mountain and called to Him those whom He desired, and they came to Him. He ordained twelve to be with Him, and to be sent out to preach, and to have authority to heal sicknesses and to cast out demons:” Mark 3:13-15 Jesus’ disciples had responded to the call to come to Jesus.  Every human being is called to come to Jesus.  In the encounter with Jesus, something.. Read More

Privilegium

“Och han steg upp på berget och kallade till sig dem han själv ville, och de kom till honom. Och han utsåg tolv, för att de skulle vara med honom och för att han skulle sända ut dem till att predika, och ha makt att bota sjukdomar och driva ut onda andar.” Mark. 3:13-15 Jesu lärjungar hade gensvarat på kallelsen att komma till Jesus. Varenda människa är kallad att komma till Jesus. I.. Read More

Receive

“Every good gift and every perfect gift is from above and comes down from the Father of lights, with whom is no change or shadow of turning.” James 1:17 The Bible speaks of rivers of living water, the wind blowing, the branches in the vine and the sun of righteousness with healing in its wings.  Jesus is the Savior, God is the Father and the Holy Spirit is the Counselor.  That we can.. Read More

Ta emot

“Varje god gåva och varje fullkomlig gåva är från ovan och kommer ner från ljusets Fader. Hos honom finns ingen förändring eller växling mellan ljus och mörker.” Jak. 1:17 Bibeln talar om strömmar av levande vatten, vinden som blåser, grenarna i vinträdet och rättfärdighetens sol med läkedom under sina vingar. Jesus är Frälsaren, Gud är Fadern och den Helige Ande är Hjälparen. Att vi kan bli frälsta är allt på grund av Guds.. Read More

The wind blows

“The wind blows where it wishes, and you hear its sound, but you do not know where it comes from or where it goes. So it is with everyone who is born of the Spirit.” John 3:8 Today Jesus wants you to come into rest.  Maybe you are trying to maintain your Christian life and ministry by struggling in your own strength.  Today Jesus says to you: “The wind blows”.  If you believe.. Read More

Vinden blåser

“Vinden blåser vart den vill, och du hör dess sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som är född av Anden.” Joh. 3:8 Idag vill Jesus att du ska komma in i vila. Kanske du försöker upprätthålla ditt kristna liv och tjänst genom att kämpa i egen kraft. Idag säger Jesus till dig: “Vinden blåser”. Om du med ditt hjärta tror.. Read More

Look, the Lamb of God, who takes away the sin of the world

“The next day John saw Jesus coming toward him and said, “Look, the Lamb of God, who takes away the sin of the world.” John 1:29 Behold, the Lamb of God.  How do you look at Jesus?  John the Baptist, Jesus’ cousin, told all who were there how he, John, viewed Jesus.  The Lamb of God, sent by God to the world, innocent and pure to take away all the sin of the.. Read More

Se, Guds lamm, som tar bort världens synd!

“Nästa dag ser Johannes Jesus komma till sig och säger: Se, Guds lamm, som tar bort världens synd!” Joh. 1:29 Se, Guds lamm. Hur ser du på Jesus? Johannes Döparen, Jesu kusin, sa till alla som var där hur han, Johannes, såg på Jesus. Guds lamm, sänd av Gud till världen, oskyldigt och rent för att ta bort all världens synd.  “Och Johannes vittnade och sa: Jag såg Anden komma ner lik en.. Read More

Revelation and party

“He said to him, ‘Son, you are always with me, and all that I have is yours.” Luke 15:31 In Luke 15, Jesus talks about the father and the two sons.  They each received their share of the father’s fortune.  The younger son left his father’s house and wasted everything he had received, on pleasures.  He became broke and a famine came over the foreign land he was in. He returned home again,.. Read More

Uppenbarelse och fest

“Då sa han till honom: Son, du är alltid hos mig, och allt mitt är ditt.” Luk. 15:31 I Lukas 15 så talar Jesus om fadern och de två sönerna. De fick var och en sin del av faderns förmögenhet. Den yngre sonen lämnade fadershuset och slösade bort allt han hade fått, på nöjen. Han blev pank och en hungersnöd kom över det främmande landet som han var i. Han vände om hem.. Read More

Freedom!!!

“When Jesus had stood up and saw no one but the woman, He said to her, “Woman, where are your accusers? Did no one condemn you?” She said, “No one, Lord.” Jesus said to her, “Neither do I condemn you. Go and sin no more.”” John 8:10-11 Feelings of guilt, condemnation and a bad conscience can often, if the conscience is not resolved, lead people even deeper into darkness, anxiety and destructiveness.  The.. Read More

Frihet!!!

“När Jesus reste sig upp och inte såg någon utom kvinnan, sa han till henne: Kvinna, var är dina anklagare? Har ingen dömt dig? Hon sa: Herre, ingen. Då sa Jesus till henne: Inte heller jag dömer dig. Gå och synda inte mer.” Joh. 8:10-11 Skuldkänslor, fördömelse och ett dåligt samvete kan många gånger, om samvetet inte blir löst, leda människor ännu djupare in i mörker, ångest och destruktivitet. De religiösa “poliserna” hade.. Read More

I believe, help my unbelief

“Jesus said, “If you can believe, all things are possible to him who believes.” Immediately the father of the child cried out with tears, “Lord, I believe. Help my unbelief!”” Mark 9:23-24 The whole Christian life is about that everything is by grace, from beginning to end, and that grace is received by faith.  That is how you were saved, by putting your faith in Jesus as your Savior.  In that very moment,.. Read More

Jag tror, hjälp min otro

“Då sa Jesus till honom: Om du kan tro, allt är möjligt för den som tror. Och genast ropade pojkens far under tårar och sa: Herre, jag tror. Hjälp min otro!” Mark. 9:23-24 Hela det kristna livet handlar om att allt är av nåd, från början till slut, och att nåden tas emot genom tro. Det var så du blev frälst, genom att du satte din tro till Jesus som din Frälsare. I.. Read More