Salvation

Fokus på Jesus och evangelium / Focus on Jesus and the gospel

Christian leadership

“Moses and Aaron gathered the assembly before the rock, and he said to them, “Hear now, you rebels. Will we bring out water from this rock for you?” And Moses lifted up his hand, and he struck the rock twice with his rod, and plenty of water came out, and the assembly drank, and their livestock. The Lord spoke to Moses and Aaron, “Because you did not believe in Me, to sanctify Me.. Read More

Kristet ledarskap

“Och Mose och Aron kallade samman församlingen framför klippan, och han sade till dem: “Lyssna, ni upproriska! Kan vi ur denna klippa skaffa fram vatten åt er?” Sedan lyfte Mose upp sin hand och slog med sin stav två gånger på klippan, och mycket vatten kom ut, så att menighet och boskap fick dricka. Men HERREN sade till Mose och Aron: “Eftersom ni inte litade på mig och inte höll mig helig inför.. Read More