Salvation

Fokus på Jesus och evangelium / Focus on Jesus and the gospel

Fake preachings

False, distorted and fake news and information, cause many to reject the truth when it is presented.  Or at least the truth is being questioned and it is causing unnecessary problems and unnecessary suffering.  From the very beginning, false sermons about God have been presented and preached.  The first thing the serpent did was go against what God had said.  Fake is presented either as a mixture of truth and falsehood, preferably as.. Read More

Fejkpredikningar

Falska, förvridna och fejkade nyheter och information, gör att många förkastar sanningen när den presenteras. Eller i alla fall så blir sanningen ifrågasatt och det orsakar onödiga problem och onödigt lidande. Ända från begynnelsen så har det presenterats och predikats fejkpredikningar om Gud. Det första ormen gjorde var att gå emot det som Gud hade sagt.  Fejk presenteras antingen som en blandning av sanning och lögn, gärna så nära sanningen som möjligt eller.. Read More

Rooted

“Those on the rock are the ones who, when they hear the word, receive it with joy. But these have no root, for they believe for a while, then in the time of temptation fall away.” Luke 8:13 The gospel and the message of God’s grace and love bring joy.  The gospel is the gospel of grace, it is happy and good news.  Jesus has won victory for us humans and we can.. Read More

Rotad

“Och de på stengrunden är de som när de hör tar emot ordet med glädje. Men de har ingen rot. De tror till en tid men i prövningens stund avfaller de.” Luk. 8:13 Evangelium och budskapet om Guds nåd och kärlek ger glädje. Evangelium är nådens evangelium, glada och goda nyheter. Jesus har vunnit seger för oss människor och vi kan ta emot. Jesus vill också leva ut sitt liv genom våra liv.. Read More

Conviction of righteousness

“When He (the Holy Spirit) comes, He will convict the world of sin and of righteousness and of judgment: … of righteousness, because I am going to My Father, and you will see Me no more;” Joh. 16:8, 10 The Holy Spirit convinces those who do not believe, about sin, and the sin is precisely, that they do not believe in Jesus: “of sin, because they do not believe in Me;” John 16:9 .. Read More

Överbevisning om rättfärdighet

“Och när han (den Helige Ande) kommer, ska han överbevisa världen om synd och om rättfärdighet och om dom. … om rättfärdighet, för jag går till min Fader och ni ser mig inte längre,” Joh. 16:8, 10 Den Helige Ande överbevisar de som inte tror, om synd, och synden är just den, att de inte tror på Jesus: “Om synd, för de tror inte på mig,” Joh. 16:9. De som tror på Jesus.. Read More

Conviction of sin

“that is, that God was in Christ reconciling the world to Himself, not counting their sins against them, and has entrusted to us the message of reconciliation.” 2 Cor. 5:19  Gospel means happy, good news.  Through Jesus’ death and resurrection, there is now a solution from God to the problem of sin.  From God’s side, this with guilt and punishment because of our sin has already been completed, through Jesus’ death for us.. Read More

Överbevisning om synd

“För Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv, och tillräknade dem inte deras synder, och han har anförtrott åt oss försoningens ord.” 2 Kor. 5:19 Evangelium betyder glada, goda nyheter. Genom Jesu död och uppståndelse så finns nu en lösning från Gud på problemet med synd. Från Guds sida så är detta med skuld och straff på grund av vår synd redan avklarat, genom Jesu död för oss på korset… Read More

Checklist

*Let brotherly love continue…But do not forget to do good and to share. For with such sacrifices God is well pleased.” Hebr. 13:1, 16 One becomes and remains saved by grace, by believing in Jesus.  When Jesus lives in your heart through the Holy Spirit, He wants to live His life through you, in cooperation with you.  It works only by grace and by trusting that Jesus lives His life through you.  But,.. Read More

Checklista

“Håll broderskärleken levande… Men glöm inte att göra gott och att dela med er, för sådana offer behagar Gud.” Hebr. 13:1, 16 Man blir och förblir frälst av nåd, genom att tro på Jesus. När Jesus bor i ditt hjärta genom den Helige Ande, så vill han leva sitt liv genom dig, i samarbete med dig. Det fungerar endast av nåd och genom att du förtröstar på att Jesus lever sitt liv genom.. Read More

From thought to prayer

“Be anxious for nothing, but in everything, by prayer and supplication with gratitude, make your requests known to God.” Philip. 4:6 In all relationships, communication is fundamental.  It is the same between God and His children.  God speaks to us through the Bible, it reveals God and His will to us.  When we talk to God, it is called prayer.  In the verse above it says that we should make our requests be.. Read More

Från tanke till bön

“Var inte bekymrade för något, utan låt alla era önskningar bli kända inför Gud genom åkallan och bön med tacksägelse.” Fil. 4:6 I alla relationer så är kommunikation grundläggande. Det är samma sak mellan Gud och hans barn. Gud talar till oss genom Bibeln, den uppenbarar Gud och hans vilja för oss. När vi talar med Gud så kallas det bön. I versen ovanför så står det att vi ska låta våra önskningar.. Read More

Eyes that see you

“Then she called the name of the Lord that spoke to her, “You are the God who sees,”…” Gen. 16:13 In society, GPS is used for location and navigation a lot today.  It creates more control and a certain sense of security.  Surveillance cameras are also widely used to monitor and create some security.  As believers, we can know that there are eyes, several eyes, that constantly see us.  Our heavenly Father constantly.. Read More

Ögon som ser dig

“Och hon gav HERREN, som hade talat med henne, ett namn. Hon sade: “Du är den Gud som ser mig”,..” 1 Mos. 16:13 I samhället så används GPS för lokalisering och navigering en hel del idag. Det skapar mer kontroll och en viss känsla av trygghet. Även övervakningskameror används flitigt för att övervaka och skapa en viss trygghet. Som troende så kan vi veta att det finns ögon, flera ögon, som ständigt ser.. Read More

Christian leadership

“Moses and Aaron gathered the assembly before the rock, and he said to them, “Hear now, you rebels. Will we bring out water from this rock for you?” And Moses lifted up his hand, and he struck the rock twice with his rod, and plenty of water came out, and the assembly drank, and their livestock. The Lord spoke to Moses and Aaron, “Because you did not believe in Me, to sanctify Me.. Read More

Kristet ledarskap

“Och Mose och Aron kallade samman församlingen framför klippan, och han sade till dem: “Lyssna, ni upproriska! Kan vi ur denna klippa skaffa fram vatten åt er?” Sedan lyfte Mose upp sin hand och slog med sin stav två gånger på klippan, och mycket vatten kom ut, så att menighet och boskap fick dricka. Men HERREN sade till Mose och Aron: “Eftersom ni inte litade på mig och inte höll mig helig inför.. Read More

Are you resting today?

“For we who have believed have entered this rest,…” Hebr. 4:3 The Epistle to the Hebrews speaks of a rest, a rest for God’s people.  Two things stand out and are emphasized in the Epistle to the Hebrews and that is Jesus and faith.  Jesus is our High Priest and has made everything clear to all at all times and this becomes a reality in one’s life, by believing.  The good news is.. Read More

Vilar du idag?

“För vi som har kommit till tro går in i vilan,…” Hebr. 4:3 Hebreerbrevet talar om en vila, en sabbatsvila för Guds folk. Två saker sticker ut och betonas i Hebreerbrevet och det är Jesus och tro. Jesus är vår överstepräst och har gjort allting klart för alla i alla tider och detta blir en verklighet i ens liv, genom att man tror. De glada nyheterna är att Jesus är vår vila och.. Read More

Great faith

“There, a woman of Canaan came out of the same regions and cried out to Him, saying, “Have mercy on me, O Lord, Son of David. My daughter is severely possessed by a demon.” But He did not answer her a word. And His disciples came and begged Him, saying, “Send her away, for she cries out after us.” But He answered, “I was sent only to the lost sheep of the house.. Read More

Stor tro

“Och se, en kananeisk kvinna från dessa trakter kom och ropade till honom och sa: O, Herre, Davids Son, förbarma dig över mig. Min dotter plågas svårt av en ond ande. Men han svarade henne inte ett ord. Då steg hans lärjungar fram och bad honom och sa: Skicka iväg henne, för hon ropar efter oss. Men han svarade och sa: Jag är inte sänd till andra än de borttappade fåren av Israels.. Read More