Salvation

Fokus på Jesus och evangelium / Focus on Jesus and the gospel

Jesus sees you

“But when He saw the crowds, He was moved with compassion for them, because they fainted and were scattered, like sheep without a shepherd.” Matt. 9:36  When Jesus walked the earth, He saw the people.  And He not only looked at the outside, He saw what was going on in their lives.  And what He saw made Him to be moved with compassion.  Jesus did not come to impose burdens, but to lift.. Read More

Jesus ser dig

“Men när han såg folkskarorna, greps han av medlidande med dem, eftersom de var uppgivna och förskingrade som får utan herde.” Matt. 9:36 När Jesus vandrade på jorden så såg han människorna. Och han såg inte bara till det yttre, han såg vad som rörde sig i deras liv. Och vad han såg gjorde att han greps av medlidande. Jesus kom inte för att lägga på bördor, utan för att lyfta bördor.  Det.. Read More