Salvation

Fokus på Jesus och evangelium / Focus on Jesus and the gospel

Jesus is not fragile

“Then Jesus came and spoke to them, saying, “All authority has been given to Me in heaven and on earth.” Matt. 28:18  We who believe in Jesus have received the greatest treasure that exist.  There is no one like Jesus.  His love and power transcend human understanding.  He came as a servant, not to be served.  He took our punishment and rose from the dead.  Today Jesus has all authority in heaven and.. Read More

Jesus är inte ömtålig

“Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa: Mig är given all makt i himlen och på jorden.” Matt. 28:18 Vi som tror på Jesus har fått den största skatten som finns. Det finns ingen som Jesus. Hans kärlek och kraft övergår mänskligt förstånd. Han kom som en tjänare, inte för att bli tjänad. Han tog vårt straff och uppstod från de döda. Jesus har idag all makt i himlen och.. Read More