Salvation

Fokus på Jesus och evangelium / Focus on Jesus and the gospel

From That, to How

“For by grace you have been saved through faith, and this is not of yourselves. It is the gift of God,” Eph. 2:8  Sometimes it becomes overemphasized, that – that we should live in victory, freedom, sanctification, revival, health, love, joy, prayer and so on.  All of this is good to live in and we need to be reminded of it.  But we should not overemphasize – that.  We were saved by grace. .. Read More

Från Att, till Hur

“Ty av nåden är ni frälsta genom tron, och det inte av er själva, Guds gåva är det,” Ef. 2:8 Ibland blir det överbetoning på, att – att vi ska leva i seger, frihet, helgelse, väckelse, hälsa, kärlek, glädje, bön och så vidare. Allt detta är bra att leva i och vi behöver bli påminda om det. Men vi ska inte överbetona – att.  Vi blev frälsta av nåd. Vi förblir frälsta av.. Read More