Salvation

Fokus på Jesus och evangelium / Focus on Jesus and the gospel

God is extremely generous

“Peter answered Him and said, “Lord, if it is You, bid me come to You on the water.” He said, “Come.” Matt. 14:28-29  Not just on one occasion, but on two occasions, Jesus fed several thousand people with just a few loaves and fishes.  Naturally, better planning could have been claimed, so that there would be no need for miracles.  On another occasion, Jesus told one of His disciples to get money out.. Read More

Gud är oerhört generös

“Och Petrus svarade honom och sa: Herre, om det är du, så befall mig att komma till dig på vattnet. Då sa han: Kom.” Mark. 14:28-29 Inte bara vid ett tillfälle, utan vid två tillfällen skedde matunder. Att Jesus mättade flera tusen människor med bara några bröd och fiskar. Naturligt sett hade man ju kunna hävdat bättre planering, så att det inte skulle behöva ske mirakler. Vid ett annat tillfälle, sa Jesus till.. Read More