Salvation

Fokus på Jesus och evangelium / Focus on Jesus and the gospel

“Get well so you can go to the doctor”

“When Jesus heard it, He said to them, “Those who are well have no need of a physician, but those who are sick. I came not to call the righteous, but sinners to repentance.” Mark 2:17  Sometimes repentance is preached incorrectly.  Much like telling someone to “Free yourself first so that Jesus can then free you” or like telling someone to “Cut your hair yourself before you go to the hairdresser”.  It’s sick… Read More

“Bli frisk så du kan gå till doktorn”

“När Jesus hörde detta sa han till dem: De friska behöver inte läkare, utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare till omvändelse.” Mark. 2:17 Ibland predikas omvändelse på ett felaktigt sätt. Ungefär som att säga åt någon att “Befria dig själv först så att Jesus sen kan befria dig” eller som att säga åt någon att “Klipp ditt hår själv först innan du går till frisören”. Det.. Read More