Salvation

Fokus på Jesus och evangelium / Focus on Jesus and the gospel

Sinrevival or Jesusrevival?

“I was alive without the law once, but when the commandment came, sin revived, and I died.” Rom. 7:9  The letter to the Romans speaks of this with law and grace.  The Bible is divided into two parts, the Old and the New, testament.  They speak of two completely different covenants that work in completely different ways.  The verse above talks about how the commandment / law, revives sin.  Preaching “the law, we.. Read More

Syndväckelse eller Jesusväckelse?

“Och jag levde en gång utan lag, men när budordet kom fick synden liv,” Rom. 7:9 Romarbrevet  talar om detta med lag och nåd. Bibeln är indelad i två delar, det Gamla och det Nya, testamentet. De talar om två helt olika förbund som fungerar på helt olika sätt. I versen ovanför talas det om hur budordet / lagen, väcker liv i synden.  Att predika “lagen, vi måste, vi behöver verkligen, skärp er”,.. Read More