Salvation

Fokus på Jesus och evangelium / Focus on Jesus and the gospel

From the frontline

“So they signaled to their partners in the other boat to come and help them. And they came and filled both boats, so that they began to sink.” Luke 5:7  A handful of believers were at the front.  It was beasts and dark figures that attacked them, but they stood firm and managed to save some soul here and some soul there.  Suddenly a rumble was heard of marching troops, with huge supplies.. Read More

Från frontlinjen

“Och de vinkade till sina kamrater i den andra båten att de skulle komma och hjälpa dem. Och de kom och fyllde båda båtarna, så att de började sjunka.” Luk. 5:7 En handfull troende var vid fronten. Det var vilddjur och mörka figurer som attackerade dem, men de stod fasta och lyckades rädda någon själ här och någon själ där.  Plötsligt hördes ett muller av marscherande trupper, med enorma förråd av vapen, mat,.. Read More