Salvation

Fokus på Jesus och evangelium / Focus on Jesus and the gospel

You can believe

“Often it has thrown him into the fire and into the water to kill him. But if You can do anything, have compassion on us and help us.” Jesus said, “If you can believe, all things are possible to him who believes.” Mark 9:22-23  Jesus performed miracles over and over again as He walked the earth.  Jesus also taught His disciples and the people.  Together with Jesus, completely new possibilities open up.  In.. Read More

Du kan tro

“Och han har ofta kastat honom både i elden och i vattnet, för att förgöra honom. Men om du förmår något, så förbarma dig över oss och hjälp oss. Då sa Jesus till honom: Om du kan tro, allt är möjligt för den som tror.” Mark. 9:22-23 Jesus utförde mirakler om och om igen när han vandrade på jorden. Jesus undervisade också sina lärjungar och folket. Tillsammans med Jesus så öppnar sig helt.. Read More

From That, to How

“For by grace you have been saved through faith, and this is not of yourselves. It is the gift of God,” Eph. 2:8  Sometimes it becomes overemphasized, that – that we should live in victory, freedom, sanctification, revival, health, love, joy, prayer and so on.  All of this is good to live in and we need to be reminded of it.  But we should not overemphasize – that.  We were saved by grace. .. Read More

Från Att, till Hur

“Ty av nåden är ni frälsta genom tron, och det inte av er själva, Guds gåva är det,” Ef. 2:8 Ibland blir det överbetoning på, att – att vi ska leva i seger, frihet, helgelse, väckelse, hälsa, kärlek, glädje, bön och så vidare. Allt detta är bra att leva i och vi behöver bli påminda om det. Men vi ska inte överbetona – att.  Vi blev frälsta av nåd. Vi förblir frälsta av.. Read More

God is extremely generous

“Peter answered Him and said, “Lord, if it is You, bid me come to You on the water.” He said, “Come.” Matt. 14:28-29  Not just on one occasion, but on two occasions, Jesus fed several thousand people with just a few loaves and fishes.  Naturally, better planning could have been claimed, so that there would be no need for miracles.  On another occasion, Jesus told one of His disciples to get money out.. Read More

Gud är oerhört generös

“Och Petrus svarade honom och sa: Herre, om det är du, så befall mig att komma till dig på vattnet. Då sa han: Kom.” Mark. 14:28-29 Inte bara vid ett tillfälle, utan vid två tillfällen skedde matunder. Att Jesus mättade flera tusen människor med bara några bröd och fiskar. Naturligt sett hade man ju kunna hävdat bättre planering, så att det inte skulle behöva ske mirakler. Vid ett annat tillfälle, sa Jesus till.. Read More

“Get well so you can go to the doctor”

“When Jesus heard it, He said to them, “Those who are well have no need of a physician, but those who are sick. I came not to call the righteous, but sinners to repentance.” Mark 2:17  Sometimes repentance is preached incorrectly.  Much like telling someone to “Free yourself first so that Jesus can then free you” or like telling someone to “Cut your hair yourself before you go to the hairdresser”.  It’s sick… Read More

“Bli frisk så du kan gå till doktorn”

“När Jesus hörde detta sa han till dem: De friska behöver inte läkare, utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare till omvändelse.” Mark. 2:17 Ibland predikas omvändelse på ett felaktigt sätt. Ungefär som att säga åt någon att “Befria dig själv först så att Jesus sen kan befria dig” eller som att säga åt någon att “Klipp ditt hår själv först innan du går till frisören”. Det.. Read More

Messenger or stone thrower?

“So when they continued asking Him, He stood up and said to them, “Let him who is without sin among you be the first to throw a stone at her.” John 8:7 As believers in Jesus, we are allowed to spread the good news about the meaning of Jesus’ death and resurrection. The door is now open, every person is invited and the table is set. Jesus has made everything ready for every.. Read More

Budbärare eller stenkastare?

“När de nu fortsatte att fråga honom, reste han sig upp och sa till dem: Den av er som är utan synd kastar första stenen på henne.” Joh. 8:7 Som troende på Jesus så får vi sprida de glada nyheterna om innebörden av Jesu död och uppståndelse. Dörren är nu öppen, varje människa är inbjuden och bordet är dukat. Jesus har gjort allting klart för varje människa, så att vi ska kunna bli.. Read More

Living out from conviction

“For in it the righteousness of God is revealed from faith to faith. As it is written, “The just shall live by faith.” Rom. 1:17 Faith has to do with conviction. The Bible speaks of the faith of the heart and that faith is meant to be a way of life. Our faith is in God, the word of God and what the Spirit of God says to us. Doubt can strike our.. Read More

Leva utifrån övertygelse

“För i detta är Guds rättfärdighet uppenbarad från tro till tro, som det står skrivet: Den rättfärdige ska leva av tro.” Rom. 1:17 Tro har med övertygelse att göra. Bibeln talar om hjärtats tro och att tro är menat att vara en livsstil. Vår tro är på Gud, Guds ord och det Guds Ande säger till oss. Tvivel kan slå mot våra sinnen, men hjärtats tro bär oss. Allt vi gör eller inte.. Read More

Fervent and with revelation

“This man was instructed in the way of the Lord, knowing only the baptism of John, but being fervent in spirit, he accurately spoke and taught the things concerning the Lord. He began to speak boldly in the synagogue. When Aquila and Priscilla heard him, they took him and explained the way of God more accurately.” Acts 18:25-26 Apollos was a preacher who spoke fervent in spirit. Being touched and filled with the.. Read More

Brinnande och med uppenbarelse

“Han var undervisad om Herrens väg och talade brinnande i anden och undervisade noggrant om det som handlade om Herren. Men han kände bara till Johannes dop. Och han började frimodigt tala i synagogan. Då Akvila och Priscilla hade hört honom, tog de honom till sig och förklarade grundligare Guds väg för honom.” Apg. 18:25-26 Apollos var en predikant som talade brinnande i anden. Att få vara vidrörd och fylld av Guds Ande.. Read More

The grace of God is radical

 “For am I now seeking the approval of men or of God? Or am I trying to please men? For if I were still trying to please men, I would not be the servant of Christ.” Gal. 1:10 To be a radical preacher, is to preach the grace of God. But many times we think the exact opposite. If one goes hard on sin and makes a lot of statements that we must.. Read More

Guds nåd är radikal

“Hur är det nu? Är det människor jag försöker övertala – eller Gud? Eller försöker jag vara människor till lags? För om jag fortfarande ville vara människor till lags, så skulle jag inte vara Kristi tjänare.” Gal.1:10 Att vara en radikal predikant, är att predika Guds nåd. Men många gånger tänker vi precis tvärtom. Om man går hårt åt synden och kommer med massa uttalanden om att vi måste skärpa oss, det anser.. Read More

From fanatic to believer

“But Saul ravaged the church, entering house by house and dragging out both men and women and committing them to prison.” Acts 8:3 Saul, later named Paul, had not only read a book about trying to please God through his own efforts, but he had tried it in practice. His zeal for establishing his own righteousness through works of the law even drove him to, religious fanaticism. He persecuted the Christians before he.. Read More

Från fanatiker till troende

“Men Saulus försökte utplåna församlingen. Han gick in i hus efter hus och drog fram män och kvinnor och lät sätta dem i fängelse.” Apg. 8:3 Saulus, som sedan fick namnet Paulus, hade inte bara läst en bok om att försöka behaga Gud genom egna ansträngningar, utan han hade försökt det i praktiken. Hans nitälskan för att upprätta sin egen rättfärdighet genom laggärningar drev honom till och med till, religiös fanatism. Han förföljde.. Read More

The tempter and the accuser

“The thief does not come, except to steal and kill and destroy. I came that they may have life, and that they may have it more abundantly.” John 10:10  The Bible reveals your worst enemy.  Jesus calls him the thief, a murderer and a liar and the father of lies.  So everything he says is lie, even if he can present facts, his conclusions and application are still lie.  Two of the devil’s.. Read More

Frestaren och åklagaren

“Tjuven kommer inte, utom för att stjäla, slakta och förgöra. Jag har kommit för att de ska ha liv och ha det i överflöd.” Joh. 10:10 Bibeln uppenbarar din värsta fiende. Jesus kallar honom för tjuven, en mördare och en lögnare och lögnens fader. Allt han säger är alltså lögn, även om han kan presentera fakta, så är ändå hans slutsatser och tillämpning lögn.  Två av djävulens ansikten är som frestare och åklagare… Read More

Sinrevival or Jesusrevival?

“I was alive without the law once, but when the commandment came, sin revived, and I died.” Rom. 7:9  The letter to the Romans speaks of this with law and grace.  The Bible is divided into two parts, the Old and the New, testament.  They speak of two completely different covenants that work in completely different ways.  The verse above talks about how the commandment / law, revives sin.  Preaching “the law, we.. Read More

Syndväckelse eller Jesusväckelse?

“Och jag levde en gång utan lag, men när budordet kom fick synden liv,” Rom. 7:9 Romarbrevet  talar om detta med lag och nåd. Bibeln är indelad i två delar, det Gamla och det Nya, testamentet. De talar om två helt olika förbund som fungerar på helt olika sätt. I versen ovanför talas det om hur budordet / lagen, väcker liv i synden.  Att predika “lagen, vi måste, vi behöver verkligen, skärp er”,.. Read More

From the frontline

“So they signaled to their partners in the other boat to come and help them. And they came and filled both boats, so that they began to sink.” Luke 5:7  A handful of believers were at the front.  It was beasts and dark figures that attacked them, but they stood firm and managed to save some soul here and some soul there.  Suddenly a rumble was heard of marching troops, with huge supplies.. Read More

Från frontlinjen

“Och de vinkade till sina kamrater i den andra båten att de skulle komma och hjälpa dem. Och de kom och fyllde båda båtarna, så att de började sjunka.” Luk. 5:7 En handfull troende var vid fronten. Det var vilddjur och mörka figurer som attackerade dem, men de stod fasta och lyckades rädda någon själ här och någon själ där.  Plötsligt hördes ett muller av marscherande trupper, med enorma förråd av vapen, mat,.. Read More

Draw more

“Therefore with joy you shall draw water out of the wells of salvation.” Isaiah 12:3  There are wells, the wells of salvation, to draw from.  There is not just one well and not just one scoop to get.  Through Jesus’ death and resurrection, the wells are available to all believers.  There is life-giving water to be had for every area of ​​your life.  Jesus is the Savior and He wants us to draw.. Read More

Ös på

“Med fröjd ska ni ösa vatten ur frälsningens källor.” Jes. 12:3 Det finns källor, frälsningens källor, att ösa ur. Det finns inte bara en källa och inte bara en skopa att få. Genom Jesu död och uppståndelse så är källorna tillgängliga för alla troende. Det finns livgivande vatten att få för varje område av ditt liv. Jesus är Frälsaren och han vill att vi med glädje öser ur källorna. Bibeln uppenbarar dessa livgivande.. Read More

Breastplate

“…having put on the breastplate of righteousness,” Eph. 6:14  Ephesians 6 speaks of God’s armor, not yours or mine.  God wants us to put on His armor, which He graciously offers us.  Everything that God gives and offers is by grace.  Nothing that we can earn then, by trying to impress God.  Here it speaks about the breastplate of righteousness.  It is strong and hard and it protects your heart and interior.  God’s.. Read More

Pansar

“… och kläd er i rättfärdighetens pansar” Ef. 6:14 I Efesierbrevet 6 så talas det om Guds vapenrustning, inte din eller min alltså. Gud vill att vi klär på oss hans vapenrustning som han av nåd erbjuder oss. Allt som Gud ger och erbjuder är av nåd. Inget som vi kan förtjäna alltså genom att försöka imponera på Gud. Här talas det om rättfärdighetens pansar. Den är stark och hård och den skyddar.. Read More

You are not a single-use item

“I will praise thee; for I am fearfully and wonderfully made: marvellous are thy works; and that my soul knoweth right well.” Ps. 139:14  You are so valuable, beautiful, significant and unique.  You are created and highly loved, by God.  You’re not here by chance.  Life is a gift from God and He has a plan for your life.  This world’s attitude is a lot of consumption and “use and throw away”.  In.. Read More

Du är ingen engångsartikel

“Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Underbara är dina verk, min själ vet det så väl.” Ps. 139:14 Du är så värdefull, vacker, betydelsefull och unik. Du är skapad och högt älskad, av Gud. Du är inte här av en slump. Livet är en gåva från Gud och han har en plan för ditt liv.  Denna världens attityd är mycket av förbrukning och “slit och släng”. Förr var det.. Read More

The days are evil but God is good

“making the most of the time because the days are evil.” Eph. 5:16  No special revelation is needed to understand that the world is dark and evil.  Just watch the news and anyone will see it.  Lots of different types of problems and evil.  The Bible verse above, was written about two thousand years ago.  The days have been and are evil.  Anyone who puts their hope and expectation into what the world.. Read More

Dagarna är onda men Gud är god

“ta väl vara på tiden, för dagarna är onda.” Ef. 5:16 Det behövs ingen speciell uppenbarelse för att förstå att världen är mörk och ond. Det är bara att titta på nyheterna så ser vem som helst det. Massa olika typer av problem och ondska. Bibelversen ovanför, skrevs för omkring två tusen år sedan. Dagarna har varit och är onda. Den som sätter sitt hopp och förväntan till vad världen kan erbjuda, kommer.. Read More

Reporter or prophet?

“For no prophecy at any time was produced by the will of man, but holy men moved by the Holy Spirit spoke from God.” 2 Peter 1:21  A reporter reports and notes what happened.  A prophet declares before it happens.  For those who want, there is information written in the Bible about what will happen.  The Bible is a durable book, it can withstand being questioned, mocked and attacked.  For those who want,.. Read More

Reporter eller profet?

“För ingen profetia har någonsin kommit till genom mänsklig vilja, utan heliga människor från Gud har talat drivna av den Helige Ande.” 2 Petr. 1:21 En reporter rapporterar och konstaterar vad som hänt. En profet deklarerar innan det händer. För den som vill, så finns information nedskriven i Bibeln om vad som kommer hända. Bibeln är en tålig bok, den håller att bli ifrågasatt, hånad och attackerad.  För den som vill, så kan.. Read More

Changed car, house, partner…

“For You have turned my mourning into dancing; You have put off my sackcloth and girded me with gladness,” Ps. 30:11  All people are seekers.  They are constantly looking for new stimulus, new satisfaction, confirmation and to reach new heights.  It is expressed through change.  You change everything.  If you have changed everything and still feel dissatisfied, you can either run a few more laps, or make a life-changing change –  Change your.. Read More

Bytt bil, hus, partner…

“Du förvandlade min klagan till dans, du lossade min sorgdräkt och klädde mig i glädje.” Ps. 30:12 Alla människor är sökare. Man söker hela tiden ny stimulans, ny tillfredsställelse, bekräftelse och att uppnå nya höjder. Det tar sig i uttryck att man byter. Man byter allting. Om du har bytt allting och fortfarande känner dig otillfredsställd så kan du antingen köra några varv till, eller göra ett livsförvandlande byte –  Byt ditt gamla.. Read More

Deliverance to the captives

“The Spirit of the Lord is upon Me, because He has anointed Me to preach the gospel to the poor; He has sent Me to heal the broken-hearted, to preach deliverance to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed;” Luke 4:18  Whatever we humans encounter in life, poverty of various kinds, broken hearts and dreams, different types of captivity, not seeing what we.. Read More

Frihet för de fångna

“Herrens Ande är över mig, för han har smort mig till att förkunna evangelium för de fattiga. Han har sänt mig till att hela dem som har förkrossade hjärtan, till att predika frihet för de fångna och syn för de blinda, och till att ge de förtryckta frihet,” Luk. 4:18 Vad vi människor än möter i livet, fattigdom av olika slag, krossade hjärtan och drömmar, olika typer av fångenskap, att vi inte ser.. Read More

A crutch in life?

“Therefore beware, lest what is spoken of in the prophets come upon you: ‘Look, you scoffers, marvel and perish! For I will perform a work in your days which you will never believe, even if someone declares it to you.’” Acts 13:40-41   Some say that to believe in Jesus is only for those who need “a crutch in life”.  They themselves think they stand firm and be so sensible.  Jesus has sent us.. Read More

En krycka i livet?

“Se därför till att det som blivit sagt genom profeterna inte kommer över er: Se, ni föraktare, och förundra er och gå under, för jag utför i era dagar ett verk, som ni aldrig skulle tro om någon berättar det för er.” Apg. 13:40-41 En del säger att detta med att tro på Jesus är bara för sådana som behöver “en krycka i livet”. Själva menar de sig stå stadigt och vara så.. Read More