Salvation

Fokus på Jesus och evangelium / Focus on Jesus and the gospel

New areas

“and they were all filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues, as the Spirit enabled them to speak.” Acts 2:4  When the disciples were filled with the Holy Spirit on Pentecost, they began to speak in other tongues.  They spoke languages ​​they had not learned.  The disciples thus entered new areas, for them completely unknown.  It was the Spirit that enabled them to speak.  And it became a.. Read More

Nya områden

“Och de blev alla uppfyllda av den Helige Ande och började tala med andra tungomål, allteftersom Anden ingav dem att tala.” Apg. 2:4 När lärjungarna blev uppfyllda av den Helige Ande på Pingstdagen så började de tala med andra tungomål. De talade språk som de inte hade lärt sig. Lärjungarna gick på detta sätt in i nya områden, för dem helt okända. Det var Anden som ingav dem att tala. Och det blev.. Read More