Salvation

Fokus på Jesus och evangelium / Focus on Jesus and the gospel

Faith has a voice

“We have the same spirit of faith. As it is written, “I believed, and therefore I have spoken.” So we also believe and therefore speak,” 2 Cor. 4:13  Circumstances and people around you “preach” daily.  It can be fear, immorality and how difficult everything is.  Living on this earth means that all kind of things come across your path and you should not pretend that the challenges do not exist.  We do not.. Read More

Tron har en röst

“Men då vi har samma trons ande, som det står skrivet: Jag trodde och därför talade jag, så tror också vi, och därför talar vi.” 2 Kor. 4:13 Omständigheterna och människor runt omkring dig “predikar” dagligen. Det kan vara fruktan, omoral och hur svårt allting är. Att leva på denna jord innebär att man stöter på allt möjligt och man ska inte låtsas som att utmaningarna inte finns. Vi förnekar inte verkligheten, men.. Read More

Do not be afraid

“When I saw Him, I fell at His feet as though I were dead. Then He laid His right hand on me, saying to me, “Do not be afraid. I am the First and the Last. I am He who lives, though I was dead. Look! I am alive forevermore. Amen. And I have the keys of Hades and of Death.” Rev. 1:17-18  When the apostle John met the risen and glorified Jesus,.. Read More

Var inte rädd

“Och när jag såg honom föll jag ner som död för hans fötter. Men han lade sin högra hand på mig och sa till mig: Var inte rädd! Jag är den förste och den siste och den levande. Och jag var död, men se, jag lever i evigheternas evigheter. Amen. Och jag har nycklarna till dödsriket och döden.” Upp. 1:17-18 När aposteln Johannes mötte den uppståndne och förhärligade Jesus, så föll han ner.. Read More

What is the gospel?

 The gospel is by far, the best message and power available.  When we understand and experience the power of the gospel, it is very difficult to keep quiet.  “For I am not ashamed of the gospel of Christ. For it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first, and also to the Greek.” Rom. 1:16  The gospel has power to transform  Through the gospel we can.. Read More

Vad är evangelium?

Evangelium är det överlägset bästa budskapet och kraften som finns. När vi förstår och får erfara evangeliets kraft så är det mycket svårt att hålla tyst. “För jag skäms inte för Kristi evangelium, för det är Guds kraft till frälsning för var och en som tror, först för juden, så också för  greken.” Rom. 1:16 Evangelium har kraft att förvandla Genom evangelium så kan vi bli frälsta, alltså bli försonade med Gud och.. Read More

Open your fists

“But because of Him you are in Christ Jesus, whom God made unto us wisdom, righteousness, sanctification, and redemption. Therefore, as it is written, “Let him who boasts, boast in the Lord.” 1 Cor. 1:30-31  God is God and all glory always belongs to Him.  No man can take glory.  God’s plan of salvation surpasses all that mankind seeks to accomplish.  By the grace of God you and I who believe, are in.. Read More

Öppna dina knutna händer

“Men genom honom är ni i Kristus Jesus. För oss har han blivit vishet från Gud och rättfärdighet och helgelse och befrielse, för att som det står skrivet: Den som berömmer sig ska berömma sig i Herren.” 1 Kor. 1:30-31 Gud är Gud och all ära tillhör alltid honom. Ingen människa kan ta åt sig ära. Guds frälsningsplan övergår allt vad människor försöker åstadkomma. Genom Guds nåd så är nu du och jag.. Read More

Grace that activates

“But by the grace of God I am what I am. And His grace toward me was not in vain. I labored more abundantly than all of them, yet not I, but the grace of God which was with me. 1 Cor. 15:10 If you read the foremost revival history after Jesus’ ascension, the Acts of the Apostles, you see that the common theme was the preaching of the gospel.  Paul was one.. Read More

Nåd som aktiverar

“Men genom Guds nåd är jag vad jag är och hans nåd mot mig har inte varit förgäves, utan jag har arbetat mer än de alla, fast inte jag, utan Guds nåd som varit med mig.” 1 Kor. 15:10 Läser man den främsta väckelseskildringen efter Jesu himmelsfärd, Apostlagärningarna, så ser man att det genomgående temat var förkunnelsen av evangelium.  Paulus var en av predikanterna och han var rotad i uppenbarelsen om Guds nåd… Read More

The best message in the world

“For I am not ashamed of the gospel of Christ. For it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first, and also to the Greek.” Rom. 1:16  The gospel is the best message in the world.  Not everyone agrees, some say it is excessive to say so and some say it is fiction.  But those who believe receive the power of God.  The gospel is about.. Read More

Världens bästa budskap

“För jag skäms inte för Kristi evangelium, för det är Guds kraft till frälsning för var och en som tror, först för juden, så också för greken.” Rom. 1:16 Evangelium är världens bästa budskap. Alla håller inte med, en del säger att det är överdrivet att säga så och en del säger att det är ett påhitt. Men de som tror får del av Guds kraft. Evangelium handlar om Guds kraft, inte mänsklig.. Read More

Guilt and shame

“All of us like sheep have gone astray; each of us has turned to his own way, but the Lord has laid on him the iniquity of us all.” Isaiah 53:6   Many who live with guilt and bad conscience, continue into the dark.  They feel that since they already have guilt, it is no idea to stop sinning.  They are stuck in the vicious circle and see no way out.  In the past,.. Read More

Skuld och skam

“Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg. Men all vår skuld lade HERREN på honom.” Jes. 53:6 Många som lever med skuld och dåligt samvete, fortsätter in i mörkret. De känner som att eftersom de redan har skuld så är det ändå ingen ide’ att sluta med synden. De har fastnat i den onda cirkeln och ser ingen utväg. Tidigare, så trodde de aldrig själva att de.. Read More

Were we not called to preach the gospel?

“He said to them, “Go into all the world, and preach the gospel to every creature.” Mark 16:15  The mission was given by Jesus, to the church, to those who believe in Jesus.  Those of Jesus purified, in the precious blood that flowed on the cross of Calvary.  This is the main mission of the church and it is done outside the churches.  Unfortunately, it usually seems like the church is doing just.. Read More

Skulle vi inte predika evangelium?

“Och han sa till dem: Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen.” Mark. 16:15 Uppdraget gavs av Jesus, till församlingen, till de som tror på Jesus. De av Jesus renade, i det dyrbara blodet som rann på Golgata kors. Detta är församlingens främsta uppdrag och det görs utanför kyrkorna. Tyvärr, så verkar det oftast som att församlingen gör precis allting annat, förutom att predika evangelium. Här spelar ledarskapet en.. Read More

The devil is a liar

“… When he lies, he speaks from his own nature, for he is a liar and the father of lies.” John 8:44  When the devil is first revealed in the Bible, it is in the form of a serpent.  The devil speaks with a forked tongue.  He manipulates and deceives.  Ephesians 6:11 speaks of the schemes of the devil.  The devil is a liar.  He’s lying to you.  He’s lying about you.  He’s.. Read More

Djävulen är en lögnare

“…När han talar lögn, talar han av sitt eget, därför att han är en lögnare och dess fader.” Joh. 8:44 När djävulen uppenbaras i Bibeln första gången så är det i skepnaden av en orm. Djävulen talar med en kluven tunga. Han manipulerar och bedrar. I Efesierbrevet 6:11 talas det om djävulens listiga angrepp. Djävulen är en lögnare. Han ljuger för dig. Han ljuger om dig. Han ljuger om Gud. Han ljuger om.. Read More

When the world is shaken

“Heaven and earth will pass away, but My words will never pass away.” Matt. 24:35  The world, with all it has, is subject to corruption.  Sometimes times are better and sometimes times are worse.  The economy is booming and crashing, people are living in peace and destroying each other, people are both healthy and sick, some are satisfied and others are never getting enough.  The world is changing and shaking.  To have one’s.. Read More

När världen skakas

“Himmel och jord ska förgås, men mina ord ska inte förgås.” Matt. 24:35 Världen, med allt den har är underlagt förgängelse. Ibland är det bättre och ibland sämre tider. Ekonomin blomstrar och kraschar, människor lever i fred och förgör varandra, människor är både friska och sjuka, en del är nöjda och andra får aldrig nog. Världen förändras och skakas. Att ha sin förtröstan till människor och världsliga ting är minst sagt, osäkert.  Guds.. Read More

Daddy

“For you have not received the spirit of slavery again to fear. But you have received the Spirit of adoption, by whom we cry, “Abba, Father.” Rom. 8:15  Being a child of God through faith in Jesus is wonderful.  To have fellowship with God, the Almighty, the Creator of heaven and earth, is the greatest privilege.  In the new covenant we live in today, through Jesus, we do not have to live in.. Read More

Pappa

“För ni har inte fått träldomens ande, så att ni på nytt måste frukta, utan ni har fått barnaskapets Ande, i vilken vi ropar: Abba, Fader.” Rom. 8:15 Att få vara ett Guds barn genom tron på Jesus är underbart. Att få ha gemenskap med Gud, den Allsmäktige, Skaparen av himmel och jord, är det största privilegiet. I det nya förbundet som vi lever i idag, genom Jesus, så behöver vi inte leva.. Read More

The voice

“When he brings out his own sheep, he goes before them. And the sheep follow him, for they know his voice. Yet they will never follow a stranger, but will run away from him. For they do not know the voice of strangers.” John 10:4-5  Jesus is the good shepherd.  We who believe in Jesus are His sheep.  Jesus watches over His sheep and leads us.  It is in the shepherd’s interest that.. Read More

Rösten

“Och när han har släppt ut sina egna får, går han före dem, och fåren följer honom, för de känner hans röst. Men en främling följer de inte utan flyr från honom, därför att de inte känner igen främlingars röst.” Joh. 10:4-5 Jesus är den gode herden. Vi som tror på Jesus är hans får. Jesus vakar över sina får och leder oss. Det ligger i herdens intresse att fåren ska ha det.. Read More

When we suffer

“So then, let those who suffer according to the will of God entrust their souls to a faithful Creator, while continuing to do good.” 1 Peter 4:19  In this world, we sometimes have to suffer for our faith.  It can be that you are mocked or persecuted for your faith.  All of Jesus’ disciples suffered for their faith.  It is nothing to strive for, but also nothing to be surprised over when it.. Read More

När vi lider

“Därför ska de som lider efter Guds vilja anförtro sina själar åt honom såsom åt en trofast Skapare, medan de gör det som är gott.” 1 Petr. 4:19 I den här världen så får vi ibland lida för vår tro. Det kan vara att man blir hånad eller förföljd för sin tro. Jesu lärjungar fick alla lida för sin tro. Det är inget att sträva efter, men inte heller något att förvånas över.. Read More

We love Him

“whom, having not seen, you love; and in whom, though you do not see Him now, you believe and you rejoice with joy unspeakable and full of glory, receiving as the result of your faith the salvation of your souls.” 1 Peter 1:8-9  Jesus’ disciple Peter, inspired by the Holy Spirit, wrote to other believers who had not seen Jesus with their physical eyes.  He wrote about their common faith and love, which.. Read More

Honom älskar vi

“Honom älskar ni utan att ha sett honom, och fastän ni ännu inte ser honom tror ni ändå på honom, och ni jublar med en obeskrivlig glädje, full av härlighet, när ni vinner målet för er tro, era själars frälsning.” 1 Petr. 1:8-9 Jesu lärjunge Petrus skrev, inspirerad av den Helige Ande, till andra troende som inte hade sett Jesus med sina fysiska ögon. Han skrev om deras gemensamma tro och kärlek, som.. Read More

Like cotton in the stomach

When I was younger and still living at home with my parents, I once had a stomach pain.  It went on for some hour and then I called for dad to come and pray for me.  I remember that I was lying on the bed and dad laid his hands on me and prayed.  Immediately the pain disappeared and it felt like cotton in my stomach.  Since then, over the years, I too.. Read More

Som bomull i magen

När jag var yngre och fortfarande bodde hemma hos mina föräldrar fick jag en gång så ont i magen. Det pågick någon timme och sedan ropade jag på pappa att komma och be för mig. Jag kommer ihåg så klart att jag låg på sängen och pappa la sina händer på mig och bad. På en gång försvann smärtan och det kändes som bomull i magen. Sedan dess, genom årens lopp, har även.. Read More

The wages of sin or the gift of God?

“For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord.” Rom. 6:23  Gospel means good news and it is for all people.  For all men have sinned.  We are sinners.  And the wages of sin is death, eternal death.  Not that one ceases to exist, but that one’s eternal soul is eternally separated from God.  But today, there is good news for you… Read More

Syndens lön eller Guds gåva?

“För syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv genom Kristus Jesus, vår Herre.” Rom. 6:23 Evangelium betyder goda nyheter och det angår alla människor. För alla människor har syndat. Vi är syndare. Och syndens lön är döden, den eviga döden. Inte att man upphör att existera, utan att ens eviga själ är evigt skild från Gud. Men idag, så finns det goda nyheter för dig. Jesus har förberett en gåva.. Read More

Peace with God

“Therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ,” Rom. 5:1  Many people try to somehow get peace with a god.  It is usually about making sure you do a lot of good things.  In any case, you should make sure to do more good than bad things.  But you can never be really sure if god is pleased.  The message of the Bible.. Read More

Frid med Gud

“Då vi nu har blivit rättfärdiggjorda av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus.” Rom. 5:1 Många människor försöker att på något sätt få frid med en gud. Det går oftast ut på att man ska se till att göra massa bra saker. Man bör i alla fall se till att göra mer bra än dåliga saker. Men man kan aldrig vara riktigt säker om gud är nöjd. Bibelns.. Read More

To be ready

“By faith Enoch was taken to heaven so that he would not see death. He was not found, because God took him away. For before he was taken, he had this commendation, that he pleased God.” Hebr. 11:5  One day Jesus comes to bring His people home.  Enoch is a model for this.  One day he was gone because God had brought him home.  The Bible talks a lot about Jesus’ return and.. Read More

Att vara redo

“Genom tron blev Enok hämtad, så att han inte skulle se döden, och man fann honom inte mer därför att Gud hade hämtat honom. För innan han hämtades, hade han fått vittnesbördet att han behagade Gud.” Hebr. 11:5 En dag kommer Jesus för att hämta sitt folk hem till sig. Enok är en förebild på detta. En dag var han borta, därför att Gud hade hämtat honom hem till sig. Bibeln talar mycket.. Read More

The preeminence in all things

“He is the head of the body, the church. He is the beginning, the firstborn from the dead, so that in all things He may have the preeminence.” Col. 1:18  The person, Jesus Christ, have the preeminence in all things.  It is a fact and a reality.  He is the conqueror, the King and Lord.  Therefore, let Jesus also have the preeminence in your life, your family, the church you belong to and.. Read More

Den främste i allt

“Och han är huvudet för kroppen, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste.” Kol. 1:18 Personen, Jesus Kristus, är den främste i allt. Det är ett faktum och verklighet. Han är segraren, Konungen och Herre. Låt därför Jesus också bli den främste i ditt liv, din familj, den församling du tillhör och i den tjänst du gör. Bara Jesus förtjänar den främsta.. Read More

Forgiveness of sins

“In Him we have redemption through His blood and the forgiveness of sins according to the riches of His grace,” Eph. 1:7  By believing in Jesus, we are in Him.  And when we are in Jesus, we have redemption through His blood.  We have been redeemed from the dominion of sin and death through the blood of Jesus Christ.  In Jesus, right now, we also have the forgiveness of sins.  Not as something.. Read More

Syndernas förlåtelse

“I honom har vi förlossning genom hans blod, syndernas förlåtelse, enligt hans nåds rikedom,” Ef. 1:7 Genom att tro på Jesus så är vi i honom. Och när vi är i Jesus så har vi förlossning genom hans blod. Vi har blivit friköpta från syndens och dödens välde genom Jesu Kristi blod. I Jesus så har vi, just nu, också syndernas förlåtelse. Inte som något vi behöver vänta på eller bara då vi.. Read More