Salvation

Fokus på Jesus och evangelium / Focus on Jesus and the gospel

Faith has a voice

“We have the same spirit of faith. As it is written, “I believed, and therefore I have spoken.” So we also believe and therefore speak,” 2 Cor. 4:13  Circumstances and people around you “preach” daily.  It can be fear, immorality and how difficult everything is.  Living on this earth means that all kind of things come across your path and you should not pretend that the challenges do not exist.  We do not.. Read More

Tron har en röst

“Men då vi har samma trons ande, som det står skrivet: Jag trodde och därför talade jag, så tror också vi, och därför talar vi.” 2 Kor. 4:13 Omständigheterna och människor runt omkring dig “predikar” dagligen. Det kan vara fruktan, omoral och hur svårt allting är. Att leva på denna jord innebär att man stöter på allt möjligt och man ska inte låtsas som att utmaningarna inte finns. Vi förnekar inte verkligheten, men.. Read More

Do not be afraid

“When I saw Him, I fell at His feet as though I were dead. Then He laid His right hand on me, saying to me, “Do not be afraid. I am the First and the Last. I am He who lives, though I was dead. Look! I am alive forevermore. Amen. And I have the keys of Hades and of Death.” Rev. 1:17-18  When the apostle John met the risen and glorified Jesus,.. Read More

Var inte rädd

“Och när jag såg honom föll jag ner som död för hans fötter. Men han lade sin högra hand på mig och sa till mig: Var inte rädd! Jag är den förste och den siste och den levande. Och jag var död, men se, jag lever i evigheternas evigheter. Amen. Och jag har nycklarna till dödsriket och döden.” Upp. 1:17-18 När aposteln Johannes mötte den uppståndne och förhärligade Jesus, så föll han ner.. Read More

What is the gospel?

 The gospel is by far, the best message and power available.  When we understand and experience the power of the gospel, it is very difficult to keep quiet.  “For I am not ashamed of the gospel of Christ. For it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first, and also to the Greek.” Rom. 1:16  The gospel has power to transform  Through the gospel we can.. Read More

Vad är evangelium?

Evangelium är det överlägset bästa budskapet och kraften som finns. När vi förstår och får erfara evangeliets kraft så är det mycket svårt att hålla tyst. “För jag skäms inte för Kristi evangelium, för det är Guds kraft till frälsning för var och en som tror, först för juden, så också för  greken.” Rom. 1:16 Evangelium har kraft att förvandla Genom evangelium så kan vi bli frälsta, alltså bli försonade med Gud och.. Read More

Open your fists

“But because of Him you are in Christ Jesus, whom God made unto us wisdom, righteousness, sanctification, and redemption. Therefore, as it is written, “Let him who boasts, boast in the Lord.” 1 Cor. 1:30-31  God is God and all glory always belongs to Him.  No man can take glory.  God’s plan of salvation surpasses all that mankind seeks to accomplish.  By the grace of God you and I who believe, are in.. Read More

Öppna dina knutna händer

“Men genom honom är ni i Kristus Jesus. För oss har han blivit vishet från Gud och rättfärdighet och helgelse och befrielse, för att som det står skrivet: Den som berömmer sig ska berömma sig i Herren.” 1 Kor. 1:30-31 Gud är Gud och all ära tillhör alltid honom. Ingen människa kan ta åt sig ära. Guds frälsningsplan övergår allt vad människor försöker åstadkomma. Genom Guds nåd så är nu du och jag.. Read More

Grace that activates

“But by the grace of God I am what I am. And His grace toward me was not in vain. I labored more abundantly than all of them, yet not I, but the grace of God which was with me. 1 Cor. 15:10 If you read the foremost revival history after Jesus’ ascension, the Acts of the Apostles, you see that the common theme was the preaching of the gospel.  Paul was one.. Read More

Nåd som aktiverar

“Men genom Guds nåd är jag vad jag är och hans nåd mot mig har inte varit förgäves, utan jag har arbetat mer än de alla, fast inte jag, utan Guds nåd som varit med mig.” 1 Kor. 15:10 Läser man den främsta väckelseskildringen efter Jesu himmelsfärd, Apostlagärningarna, så ser man att det genomgående temat var förkunnelsen av evangelium.  Paulus var en av predikanterna och han var rotad i uppenbarelsen om Guds nåd… Read More

The best message in the world

“For I am not ashamed of the gospel of Christ. For it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first, and also to the Greek.” Rom. 1:16  The gospel is the best message in the world.  Not everyone agrees, some say it is excessive to say so and some say it is fiction.  But those who believe receive the power of God.  The gospel is about.. Read More

Världens bästa budskap

“För jag skäms inte för Kristi evangelium, för det är Guds kraft till frälsning för var och en som tror, först för juden, så också för greken.” Rom. 1:16 Evangelium är världens bästa budskap. Alla håller inte med, en del säger att det är överdrivet att säga så och en del säger att det är ett påhitt. Men de som tror får del av Guds kraft. Evangelium handlar om Guds kraft, inte mänsklig.. Read More

Guilt and shame

“All of us like sheep have gone astray; each of us has turned to his own way, but the Lord has laid on him the iniquity of us all.” Isaiah 53:6   Many who live with guilt and bad conscience, continue into the dark.  They feel that since they already have guilt, it is no idea to stop sinning.  They are stuck in the vicious circle and see no way out.  In the past,.. Read More

Skuld och skam

“Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg. Men all vår skuld lade HERREN på honom.” Jes. 53:6 Många som lever med skuld och dåligt samvete, fortsätter in i mörkret. De känner som att eftersom de redan har skuld så är det ändå ingen ide’ att sluta med synden. De har fastnat i den onda cirkeln och ser ingen utväg. Tidigare, så trodde de aldrig själva att de.. Read More

Were we not called to preach the gospel?

“He said to them, “Go into all the world, and preach the gospel to every creature.” Mark 16:15  The mission was given by Jesus, to the church, to those who believe in Jesus.  Those of Jesus purified, in the precious blood that flowed on the cross of Calvary.  This is the main mission of the church and it is done outside the churches.  Unfortunately, it usually seems like the church is doing just.. Read More

Skulle vi inte predika evangelium?

“Och han sa till dem: Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen.” Mark. 16:15 Uppdraget gavs av Jesus, till församlingen, till de som tror på Jesus. De av Jesus renade, i det dyrbara blodet som rann på Golgata kors. Detta är församlingens främsta uppdrag och det görs utanför kyrkorna. Tyvärr, så verkar det oftast som att församlingen gör precis allting annat, förutom att predika evangelium. Här spelar ledarskapet en.. Read More

The devil is a liar

“… When he lies, he speaks from his own nature, for he is a liar and the father of lies.” John 8:44  When the devil is first revealed in the Bible, it is in the form of a serpent.  The devil speaks with a forked tongue.  He manipulates and deceives.  Ephesians 6:11 speaks of the schemes of the devil.  The devil is a liar.  He’s lying to you.  He’s lying about you.  He’s.. Read More

Djävulen är en lögnare

“…När han talar lögn, talar han av sitt eget, därför att han är en lögnare och dess fader.” Joh. 8:44 När djävulen uppenbaras i Bibeln första gången så är det i skepnaden av en orm. Djävulen talar med en kluven tunga. Han manipulerar och bedrar. I Efesierbrevet 6:11 talas det om djävulens listiga angrepp. Djävulen är en lögnare. Han ljuger för dig. Han ljuger om dig. Han ljuger om Gud. Han ljuger om.. Read More

When the world is shaken

“Heaven and earth will pass away, but My words will never pass away.” Matt. 24:35  The world, with all it has, is subject to corruption.  Sometimes times are better and sometimes times are worse.  The economy is booming and crashing, people are living in peace and destroying each other, people are both healthy and sick, some are satisfied and others are never getting enough.  The world is changing and shaking.  To have one’s.. Read More

När världen skakas

“Himmel och jord ska förgås, men mina ord ska inte förgås.” Matt. 24:35 Världen, med allt den har är underlagt förgängelse. Ibland är det bättre och ibland sämre tider. Ekonomin blomstrar och kraschar, människor lever i fred och förgör varandra, människor är både friska och sjuka, en del är nöjda och andra får aldrig nog. Världen förändras och skakas. Att ha sin förtröstan till människor och världsliga ting är minst sagt, osäkert.  Guds.. Read More