Salvation

Fokus på Jesus och evangelium / Focus on Jesus and the gospel

God’s presence

Come out from the cold, into God’s presence so warm. In ourselves we have nothing to give, but in His beloved Son we are called to live. Life and love flow from Him, because of that we want to sing. He that can turn darkness to light, He makes our faces to shine so bright. All the glory to God forevermore, we don’t have to struggle in our own strength any more. “We.. Read More

Vindjägare

Den som söker han finner, men troligen säger du att du inte hinner. Det är som att stressat springa hemifrån till bilen och inte kunna komma in,  för nyckeln är ju kvar i bostaden din. Att stressat hasta fram i livet, det tar många för givet, de längtar ju efter det stora klivet, som sällan kommer förrän de inser att allt de tidigare byggt upp har redan blivit rivet. Girigheten förblindar och bedrar, .. Read More

Lean on Jesus

That kind of inner gnawing or feeling of not being enough and an absence of real peace, it can leave you today.  There is good and happy news for you.  In fact, this news is the only thing that can give you real peace.  Listen, “Therefore, brothers, let it be known to you that through this Man (Jesus) forgiveness of sins is proclaimed to you, and by Him everyone who believes is justified.. Read More

Luta dig mot Jesus

Det där inre gnagandet av en slags känsla av att inte räcka till och en frånvaro av verklig frid, det kan rinna av dig idag. Det finns goda och glada nyheter för dig. Faktum är att dessa nyheter är det enda som kan ge dig verklig frid. Lyssna, “Därför ska ni nu veta, män och bröder, att det är genom honom (Jesus) syndernas förlåtelse predikas för er, och att var och en som.. Read More

Jesus was wounded

Wounded – so we can be healed Despised – so we can be respected Being made a curse – so we can be blessed Abandoned – so we can have fellowship Died – so we can live Resurrected – so we can be acquitted “But he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities; the chastisement of our peace was upon him, and by his stripes we are healed.” Isaiah.. Read More

Jesus blev genomborrad

Sönderslagen – så vi kan bli helade Föraktad – så vi kan bli aktade Blev en förbannelse – så vi kan bli välsignade Övergiven – så vi kan få gemenskap Dog – så vi kan leva Uppstånden – så vi kan bli frikända “Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade.”.. Read More

Live for Jesus

“And He died for all, that those who live should not from now on live for themselves, but for Him who died for them and rose again.” 2 Cor. 5:15  The Son of God, Jesus, is the conqueror who rules and reigns, only He is worthy of praise.  He is the real man who defeated hatred with love.  Jesus did not go the way of violence as many do today.  They are portrayed.. Read More

Lev för Jesus

“Och han har dött för alla, för att de som lever inte mer ska leva för sig själva, utan för honom som har dött för dem och uppstått.” 2 Kor. 5:15 Guds Son, Jesus, är segraren som råder och regerar, bara han är värd att hyllas. Han är den verkliga mannen som besegrade hatet med kärleken.  Jesus gick inte våldets väg som så många gör idag. De framställs som coola med sin kniv.. Read More

Have you responded?

The Bible is divided into two parts, the Old and the New Testament.  OT says – You should and You should not … NT says – Because God so loved the world … These are two completely different covenants.  The love of God revealed “In this way the love of God was revealed to us, that God sent His only begotten Son into the world, that we might live through Him. In this.. Read More

Har du gensvarat?

Bibeln är indelad i två delar, det Gamla och det Nya Testamentet. GT säger – Du ska och Du ska inte… NT säger – Ty så älskade Gud världen … Det är två helt olika förbund. Guds kärlek uppenbarad “Genom detta uppenbarades Guds kärlek till oss, att Gud sände sin enfödde Son till världen, för att vi skulle leva genom honom. Detta är kärleken, inte att vi älskade Gud, utan att han älskade.. Read More

Wealth will be put to shame when it really counts

Maybe you are there that you are still fascinated and attracted by the shimmer of wealth.  As a little kid who is always dreaming about new toys, you are constantly craving for what the wealth can offer.  You dream and work hard to try to reach wealth’s wonderful affirmation of your life.  You are, like, in the dance around the golden calf.  Or maybe you are there that you already have everything, have.. Read More

Rikedom kommer på skam då det verkligen gäller

Kanske du är där att du fortfarande fascineras och attraheras av rikedomens skimmer. Som ett litet barn som ständigt drömmer om nya leksaker så trånar du ständigt efter rikedomens utbud. Du drömmer och jobbar hårt för att försöka nå fram till rikedomens sköna bekräftelse av ditt liv. Du är liksom med i dansen runt guldkalven. Eller kanske du är där att du redan har allt, har gjort allt och varit överallt. Och du.. Read More

His name is Jesus

Born of a virgin Crucified by sinners Conquered death Saving sinners He saved me Let Him save you  His name is Jesus “She will bear a Son, and you shall call His name JESUS, for He will save His people from their sins.” Matt. 1:21

Hans namn är Jesus

Född av en jungfru Korsfäst av syndare Övervann döden Frälser syndare Han frälste mig Låt honom frälsa dig Hans namn är Jesus “Och hon ska föda en Son, och du ska ge honom namnet Jesus, för han ska frälsa sitt folk från deras synder.” Matt. 1:21

It is clear

“For what may be known about God is clear to them since God has shown it to them. The invisible things about Him—His eternal power and deity—have been clearly seen since the creation of the world and are understood by the things that are made, so that they are without excuse.” Rom. 1:19-20  Every human being can understand that God exists.  It is clear to us and can be understood.  Just open your.. Read More

Det är uppenbart

“För det som kan förstås om Gud är uppenbart bland dem, för Gud har uppenbarat det för dem. För hans osynliga väsen, hans eviga makt och Gudom kan förstås ända från världens skapelse och kan ses klart genom det som är skapat, så de är utan ursäkt.” Rom 1:19-20 Varje människa kan förstå att Gud finns. Det är uppenbart bland oss och kan ses klart. Det är bara att öppna ögonen och se.. Read More

Wonderful peace

(För svenska se – “Underbar frid”, som publicerats tidigare på bloggen). “Peace I leave with you. My peace I give to you. Not as the world gives do I give to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid.” John 14:27  The peace of Jesus  It is possible for every human being to have a real and wonderful peace – the peace of Jesus.  Jesus is the Prince of.. Read More

Kamouflerad Jesus

Spottad på, misshandlad och föraktad, därför att du var i hans ögon så högt aktad. Blodet och tårarna rann ner på jorden, hur kan någon förbli oberörd när man hör de orden. Skulle soldaterna förstått vem det var som de sårade, så skulle deras ögon säkerligen bli tårade. Men Jesus, Guds Son var som kamouflerad för de flesta, och han är det även idag för att testa, testa mig och dig om vår.. Read More

If you knew the gift of God

Jesus sat at a well of water and talked to a woman. “Jesus answered her, “If you knew the gift of God, and who it is who is saying to you, ‘Give Me a drink,’ you would have asked Him, and He would have given you living water.” John 4:10  Many people today live in complete ignorance of God and the life He offers.  Then there are those who think they know what.. Read More

Om du kände till Guds gåva

Jesus satt vid en vattenbrunn och samtalade med en kvinna. “Jesus svarade och sa till henne: Om du kände till Guds gåva och vem det är som säger till dig: Ge mig att dricka, då skulle du ha bett honom, och han skulle ha gett dig levande vatten.” Joh. 4:10 Många människor idag lever i total okunnighet om Gud och livet som han erbjuder. Sedan finns det de som tror sig veta vad.. Read More