Salvation

Fokus på Jesus och evangelium / Focus on Jesus and the gospel

Privilege

“He went up into the mountain and called to Him those whom He desired, and they came to Him. He ordained twelve to be with Him, and to be sent out to preach, and to have authority to heal sicknesses and to cast out demons:” Mark 3:13-15 Jesus’ disciples had responded to the call to come to Jesus.  Every human being is called to come to Jesus.  In the encounter with Jesus, something.. Read More

Privilegium

“Och han steg upp på berget och kallade till sig dem han själv ville, och de kom till honom. Och han utsåg tolv, för att de skulle vara med honom och för att han skulle sända ut dem till att predika, och ha makt att bota sjukdomar och driva ut onda andar.” Mark. 3:13-15 Jesu lärjungar hade gensvarat på kallelsen att komma till Jesus. Varenda människa är kallad att komma till Jesus. I.. Read More

Receive

“Every good gift and every perfect gift is from above and comes down from the Father of lights, with whom is no change or shadow of turning.” James 1:17 The Bible speaks of rivers of living water, the wind blowing, the branches in the vine and the sun of righteousness with healing in its wings.  Jesus is the Savior, God is the Father and the Holy Spirit is the Counselor.  That we can.. Read More

Ta emot

“Varje god gåva och varje fullkomlig gåva är från ovan och kommer ner från ljusets Fader. Hos honom finns ingen förändring eller växling mellan ljus och mörker.” Jak. 1:17 Bibeln talar om strömmar av levande vatten, vinden som blåser, grenarna i vinträdet och rättfärdighetens sol med läkedom under sina vingar. Jesus är Frälsaren, Gud är Fadern och den Helige Ande är Hjälparen. Att vi kan bli frälsta är allt på grund av Guds.. Read More

The wind blows

“The wind blows where it wishes, and you hear its sound, but you do not know where it comes from or where it goes. So it is with everyone who is born of the Spirit.” John 3:8 Today Jesus wants you to come into rest.  Maybe you are trying to maintain your Christian life and ministry by struggling in your own strength.  Today Jesus says to you: “The wind blows”.  If you believe.. Read More

Vinden blåser

“Vinden blåser vart den vill, och du hör dess sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som är född av Anden.” Joh. 3:8 Idag vill Jesus att du ska komma in i vila. Kanske du försöker upprätthålla ditt kristna liv och tjänst genom att kämpa i egen kraft. Idag säger Jesus till dig: “Vinden blåser”. Om du med ditt hjärta tror.. Read More

Look, the Lamb of God, who takes away the sin of the world

“The next day John saw Jesus coming toward him and said, “Look, the Lamb of God, who takes away the sin of the world.” John 1:29 Behold, the Lamb of God.  How do you look at Jesus?  John the Baptist, Jesus’ cousin, told all who were there how he, John, viewed Jesus.  The Lamb of God, sent by God to the world, innocent and pure to take away all the sin of the.. Read More

Se, Guds lamm, som tar bort världens synd!

“Nästa dag ser Johannes Jesus komma till sig och säger: Se, Guds lamm, som tar bort världens synd!” Joh. 1:29 Se, Guds lamm. Hur ser du på Jesus? Johannes Döparen, Jesu kusin, sa till alla som var där hur han, Johannes, såg på Jesus. Guds lamm, sänd av Gud till världen, oskyldigt och rent för att ta bort all världens synd.  “Och Johannes vittnade och sa: Jag såg Anden komma ner lik en.. Read More

Revelation and party

“He said to him, ‘Son, you are always with me, and all that I have is yours.” Luke 15:31 In Luke 15, Jesus talks about the father and the two sons.  They each received their share of the father’s fortune.  The younger son left his father’s house and wasted everything he had received, on pleasures.  He became broke and a famine came over the foreign land he was in. He returned home again,.. Read More

Uppenbarelse och fest

“Då sa han till honom: Son, du är alltid hos mig, och allt mitt är ditt.” Luk. 15:31 I Lukas 15 så talar Jesus om fadern och de två sönerna. De fick var och en sin del av faderns förmögenhet. Den yngre sonen lämnade fadershuset och slösade bort allt han hade fått, på nöjen. Han blev pank och en hungersnöd kom över det främmande landet som han var i. Han vände om hem.. Read More

Freedom!!!

“When Jesus had stood up and saw no one but the woman, He said to her, “Woman, where are your accusers? Did no one condemn you?” She said, “No one, Lord.” Jesus said to her, “Neither do I condemn you. Go and sin no more.”” John 8:10-11 Feelings of guilt, condemnation and a bad conscience can often, if the conscience is not resolved, lead people even deeper into darkness, anxiety and destructiveness.  The.. Read More

Frihet!!!

“När Jesus reste sig upp och inte såg någon utom kvinnan, sa han till henne: Kvinna, var är dina anklagare? Har ingen dömt dig? Hon sa: Herre, ingen. Då sa Jesus till henne: Inte heller jag dömer dig. Gå och synda inte mer.” Joh. 8:10-11 Skuldkänslor, fördömelse och ett dåligt samvete kan många gånger, om samvetet inte blir löst, leda människor ännu djupare in i mörker, ångest och destruktivitet. De religiösa “poliserna” hade.. Read More

I believe, help my unbelief

“Jesus said, “If you can believe, all things are possible to him who believes.” Immediately the father of the child cried out with tears, “Lord, I believe. Help my unbelief!”” Mark 9:23-24 The whole Christian life is about that everything is by grace, from beginning to end, and that grace is received by faith.  That is how you were saved, by putting your faith in Jesus as your Savior.  In that very moment,.. Read More

Jag tror, hjälp min otro

“Då sa Jesus till honom: Om du kan tro, allt är möjligt för den som tror. Och genast ropade pojkens far under tårar och sa: Herre, jag tror. Hjälp min otro!” Mark. 9:23-24 Hela det kristna livet handlar om att allt är av nåd, från början till slut, och att nåden tas emot genom tro. Det var så du blev frälst, genom att du satte din tro till Jesus som din Frälsare. I.. Read More

Is God angry?

“For it pleased the Father that in Him all fullness should dwell, and to reconcile all things to Himself by Him, having made peace through the blood of His cross, by Him, I say—whether they are things in earth, or things in heaven.” Col. 1:19-20 Many people have a wrong idea about God, unfortunately some believers also have it.  We need to understand that when Jesus died on the cross around two thousand.. Read More

Är Gud arg?

“Ty det har behagat Fadern att låta hela fullheten bo i honom och genom honom försona allt med sig själv, sedan han har skapat frid genom blodet på hans kors – genom honom, vare sig det som är på jorden eller det som är i himlarna.” Kol. 1:19-20 Många människor har en felaktig bild av Gud, tyvärr så har även en del troende det. Vi behöver förstå att när Jesus dog på korset.. Read More

Pointing people to Jesus

“The next day John saw Jesus coming toward him and said, “Look, the Lamb of God, who takes away the sin of the world.”” John 1:29 Jesus is wonderful and He is our hero.  His love and power transform people’s lives daily.  With Jesus comes joy, peace and hope.  He walks through walls and into the deepest darkness and despair, to help when someone calls on Him.  With Jesus, there is always a.. Read More

Att rikta människor till Jesus

“Nästa dag ser Johannes Jesus komma till sig och säger: Se, Guds lamm, som tar bort världens synd!” Joh. 1:29 Jesus är underbar och han är vår hjälte. Hans kärlek och kraft förvandlar människors liv dagligen. Med Jesus kommer glädje, frid och hopp. Han går genom murar och väggar och in i djupaste mörker och förtvivlan, för att hjälpa när någon ropar på honom. Med Jesus så finns det alltid en väg. Ju.. Read More

Paul did not take this with sin lightly

“Why not rather say, “Let us do evil that good may come,” as we are slanderously accused and as some claim that we say?…” Rom. 3:8 The apostle Paul was falsely accused in his day and the same thing happens today.  Some people think that it sounds too easy and frivolous to have your sin forgiven by believing in Jesus.  They mean that it can not be as easy as just receiving grace.. Read More

Paulus tog inte lätt på detta med synd

“Eller varför inte säga, som vi hånas för, och som några påstår att vi säger: Låt oss göra det onda så kommer det goda…” Rom. 3:8 Aposteln Paulus blev falskt anklagad på sin tid och detsamma händer än idag. En del tycker att det låter för lätt och oseriöst detta med att man får sin synd förlåten genom att tro på Jesus. De menar att det inte kan vara så lätt som att.. Read More

Jesus is not a Moses 2.0

“So, my brothers, you also have died to the law through the body of Christ, so that you may be married to another, to Him who has been raised from the dead, so that we may bear fruit for God.” Rom. 7:4 It is extremely important to understand the difference between the Old and New Testament.  Through Moses, the covenant was established based on the law.  But through Jesus, the new covenant has.. Read More

Jesus är inte en Mose 2.0

“Så har också ni, mina bröder, genom Kristi kropp dödats från lagen, för att ni ska tillhöra en annan, honom som är uppstånden från de döda, för att vi ska bära frukt åt Gud.” Rom. 7:4 Det är oerhört viktigt att förstå skillnaden på det Gamla och Nya Testamentet. Genom Mose så etablerades förbundet som var baserat på lagen. Men genom Jesus så har det nya förbundet etablerats. Gud vill att du ska.. Read More

Free but precious grace

“For you know that you were not redeemed from your vain way of life inherited from your fathers with perishable things, like silver or gold, but with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot.” 1 Peter 1:18-19 That we humans can receive grace from God today is a wonderful message.  Grace is free and can not be earned.  Grace can only be received and when you.. Read More

Gratis men dyrbar nåd

“Ni vet att det inte var med förgängliga ting, med silver eller guld, som ni blev friköpta från ert meningslösa liv som ni tagit över från era fäder, utan med Kristi dyrbara blod, som av ett felfritt lamm utan fläck.” 1 Petr. 1:18-19 Att vi människor kan få nåd från Gud idag är ett underbart budskap. Nåden är gratis och kan inte förtjänas. Nåden kan bara tas emot och när man gör det.. Read More

Fake preachings

False, distorted and fake news and information, cause many to reject the truth when it is presented.  Or at least the truth is being questioned and it is causing unnecessary problems and unnecessary suffering.  From the very beginning, false sermons about God have been presented and preached.  The first thing the serpent did was go against what God had said.  Fake is presented either as a mixture of truth and falsehood, preferably as.. Read More

Fejkpredikningar

Falska, förvridna och fejkade nyheter och information, gör att många förkastar sanningen när den presenteras. Eller i alla fall så blir sanningen ifrågasatt och det orsakar onödiga problem och onödigt lidande. Ända från begynnelsen så har det presenterats och predikats fejkpredikningar om Gud. Det första ormen gjorde var att gå emot det som Gud hade sagt.  Fejk presenteras antingen som en blandning av sanning och lögn, gärna så nära sanningen som möjligt eller.. Read More

Rooted

“Those on the rock are the ones who, when they hear the word, receive it with joy. But these have no root, for they believe for a while, then in the time of temptation fall away.” Luke 8:13 The gospel and the message of God’s grace and love bring joy.  The gospel is the gospel of grace, it is happy and good news.  Jesus has won victory for us humans and we can.. Read More

Rotad

“Och de på stengrunden är de som när de hör tar emot ordet med glädje. Men de har ingen rot. De tror till en tid men i prövningens stund avfaller de.” Luk. 8:13 Evangelium och budskapet om Guds nåd och kärlek ger glädje. Evangelium är nådens evangelium, glada och goda nyheter. Jesus har vunnit seger för oss människor och vi kan ta emot. Jesus vill också leva ut sitt liv genom våra liv.. Read More

Conviction of righteousness

“When He (the Holy Spirit) comes, He will convict the world of sin and of righteousness and of judgment: … of righteousness, because I am going to My Father, and you will see Me no more;” Joh. 16:8, 10 The Holy Spirit convinces those who do not believe, about sin, and the sin is precisely, that they do not believe in Jesus: “of sin, because they do not believe in Me;” John 16:9 .. Read More

Överbevisning om rättfärdighet

“Och när han (den Helige Ande) kommer, ska han överbevisa världen om synd och om rättfärdighet och om dom. … om rättfärdighet, för jag går till min Fader och ni ser mig inte längre,” Joh. 16:8, 10 Den Helige Ande överbevisar de som inte tror, om synd, och synden är just den, att de inte tror på Jesus: “Om synd, för de tror inte på mig,” Joh. 16:9. De som tror på Jesus.. Read More

Conviction of sin

“that is, that God was in Christ reconciling the world to Himself, not counting their sins against them, and has entrusted to us the message of reconciliation.” 2 Cor. 5:19  Gospel means happy, good news.  Through Jesus’ death and resurrection, there is now a solution from God to the problem of sin.  From God’s side, this with guilt and punishment because of our sin has already been completed, through Jesus’ death for us.. Read More

Överbevisning om synd

“För Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv, och tillräknade dem inte deras synder, och han har anförtrott åt oss försoningens ord.” 2 Kor. 5:19 Evangelium betyder glada, goda nyheter. Genom Jesu död och uppståndelse så finns nu en lösning från Gud på problemet med synd. Från Guds sida så är detta med skuld och straff på grund av vår synd redan avklarat, genom Jesu död för oss på korset… Read More

Checklist

*Let brotherly love continue…But do not forget to do good and to share. For with such sacrifices God is well pleased.” Hebr. 13:1, 16 One becomes and remains saved by grace, by believing in Jesus.  When Jesus lives in your heart through the Holy Spirit, He wants to live His life through you, in cooperation with you.  It works only by grace and by trusting that Jesus lives His life through you.  But,.. Read More

Checklista

“Håll broderskärleken levande… Men glöm inte att göra gott och att dela med er, för sådana offer behagar Gud.” Hebr. 13:1, 16 Man blir och förblir frälst av nåd, genom att tro på Jesus. När Jesus bor i ditt hjärta genom den Helige Ande, så vill han leva sitt liv genom dig, i samarbete med dig. Det fungerar endast av nåd och genom att du förtröstar på att Jesus lever sitt liv genom.. Read More

From thought to prayer

“Be anxious for nothing, but in everything, by prayer and supplication with gratitude, make your requests known to God.” Philip. 4:6 In all relationships, communication is fundamental.  It is the same between God and His children.  God speaks to us through the Bible, it reveals God and His will to us.  When we talk to God, it is called prayer.  In the verse above it says that we should make our requests be.. Read More

Från tanke till bön

“Var inte bekymrade för något, utan låt alla era önskningar bli kända inför Gud genom åkallan och bön med tacksägelse.” Fil. 4:6 I alla relationer så är kommunikation grundläggande. Det är samma sak mellan Gud och hans barn. Gud talar till oss genom Bibeln, den uppenbarar Gud och hans vilja för oss. När vi talar med Gud så kallas det bön. I versen ovanför så står det att vi ska låta våra önskningar.. Read More

Eyes that see you

“Then she called the name of the Lord that spoke to her, “You are the God who sees,”…” Gen. 16:13 In society, GPS is used for location and navigation a lot today.  It creates more control and a certain sense of security.  Surveillance cameras are also widely used to monitor and create some security.  As believers, we can know that there are eyes, several eyes, that constantly see us.  Our heavenly Father constantly.. Read More

Ögon som ser dig

“Och hon gav HERREN, som hade talat med henne, ett namn. Hon sade: “Du är den Gud som ser mig”,..” 1 Mos. 16:13 I samhället så används GPS för lokalisering och navigering en hel del idag. Det skapar mer kontroll och en viss känsla av trygghet. Även övervakningskameror används flitigt för att övervaka och skapa en viss trygghet. Som troende så kan vi veta att det finns ögon, flera ögon, som ständigt ser.. Read More

Christian leadership

“Moses and Aaron gathered the assembly before the rock, and he said to them, “Hear now, you rebels. Will we bring out water from this rock for you?” And Moses lifted up his hand, and he struck the rock twice with his rod, and plenty of water came out, and the assembly drank, and their livestock. The Lord spoke to Moses and Aaron, “Because you did not believe in Me, to sanctify Me.. Read More

Kristet ledarskap

“Och Mose och Aron kallade samman församlingen framför klippan, och han sade till dem: “Lyssna, ni upproriska! Kan vi ur denna klippa skaffa fram vatten åt er?” Sedan lyfte Mose upp sin hand och slog med sin stav två gånger på klippan, och mycket vatten kom ut, så att menighet och boskap fick dricka. Men HERREN sade till Mose och Aron: “Eftersom ni inte litade på mig och inte höll mig helig inför.. Read More