Salvation

Fokus på Jesus och evangelium / Focus on Jesus and the gospel

Hit hard on sin?

There is no doubt that sin is only destructive and evil and that it brings a lot of problems and suffering.  Sin should not be excused or beautified, for it is evil.  Some hit hard on sin, by preaching much against sin.  But, to strike against sin by merely portraying how destructive sin is, that is not the solution.  It is important to inform about sin and its consequences, but the focus should.. Read More

Slå hårt på synd?

Att synd endast är destruktiv och ond och att det för med sig mycket problem och lidande, är det inget tvivel om. Synd ska inte ursäktas eller skönmålas, för den är ond. En del slår hårt på synd, genom att predika mycket mot synd. Men, att slå mot synd genom att bara framställa hur destruktiv synden är, det är inte lösningen. Det är viktigt att upplysa om synden och dess konsekvenser, men fokus.. Read More

Paths and destination

“He restores my soul; He leads me in paths of righteousness for His name’s sake.” Ps. 23:3 The well-known Psalm 23 from the Bible, talks about how the LORD is involved and helps His people.  Being a Christian is about walking and having fellowship, with God.  In a life as a follower of Jesus, blessings and miracles follow.  God has promised to never abandon His children, He cares.  But walking on the right.. Read More

Vägar och destination

“Han vederkvicker min själ, han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull.” Ps. 23:3 Den välkända Psalm 23 från Bibeln, talar om hur HERREN är med och hjälper sitt folk. Att vara kristen handlar om att vandra och ha gemenskap, med Gud. I ett liv i Jesu efterföljd, så följer välsignelser och mirakler. Gud har lovat att aldrig överge sina barn, han har omsorg.  Men att vandra på de rätta vägarna.. Read More

Contempt or gratitude for God’s goodness?

“Do you despise the riches of His goodness, tolerance, and patience, not knowing that the goodness of God leads you to repentance? But because of your hardness and impenitent heart, you are storing up treasures of wrath against yourself on the day of wrath when the righteous judgment of God will be revealed,” Rom. 2:4-5  God is good, God is love, God is holy and God is righteous.  Man’s primary purpose is to.. Read More

Förakt eller tacksamhet för Guds godhet?

“Eller föraktar du att han är så rik på godhet och fördragsamhet och tålamod, utan att förstå att det är Guds godhet som leder dig till omvändelse? Men genom din hårdhet och ditt obotfärdiga hjärta samlar du på dig själv vrede till vredens dag, när Guds rättvisa dom uppenbaras,” Rom. 2:4-5 Gud är god, Gud är kärlek, Gud är helig och Gud är rättfärdig. Människans främsta syfte är att vandra i gemenskap med.. Read More

Christian religious correctness

“For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have eternal life.” John 3:16 Jesus was not religiously correct.  Jesus is the truth and speaks truth in love.  But, Jesus would surely still have been called extreme, exclusive and undiplomatic if He walked the earth today.  It all depends on who you asked.  For others would surely say of Jesus,.. Read More

Kristen religiös korrekthet

“Ty så älskade Gud världen att han gav sin enfödde Son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv.” Joh. 3:16 Jesus var inte religiöst korrekt. Jesus är sanningen och talar sanning i kärlek. Men, Jesus skulle säkert ändå blivit kallad extrem, exkluderande och odiplomatisk om han vandrade på jorden idag. Allt beroende på vem du frågade. För andra skulle säkert säga om Jesus,.. Read More

Information war

“But evil men and seducers will grow worse and worse, deceiving and being deceived.” 2 Tim. 3:13 In the world today, just as before, all sorts of false information is circulating.  It concerns personal interests, politics, business, relationships and so on.  Of course, it causes a lot of confusion and suffering.  People deceiving and are themselves being deceived, and the negative consequences of this vary in extent. “Now the serpent was more subtle.. Read More

Informationskrig

“Men onda människor och bedragare ska gå allt längre i ondska. De bedrar och blir själva bedragna.” 2 Tim. 3:13 I världen idag, precis som förut, cirkulerar det all möjlig falsk information. Det rör personliga intressen, politik, affärer, relationer och så vidare. Det orsakar så klart mycket förvirring och lidande. Folk bedrar och blir själva bedragna och de negativa följderna därav varierar i omfattning. “Men ormen var listigare än alla markens djur som.. Read More

Jesus – the only way to God

“Jesus said to him, “I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Me.”” John 14:6 Jesus, who is the truth, said Himself that He is the only way to God.  It has bothered and still bothers many people, that Jesus is the only way to God.  We obviously have a free will and do not have to follow Jesus.  But that means rejecting what.. Read More

Jesus – enda vägen till Gud

“Jesus sa till honom: Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.” Joh. 14:6 Jesus, som är sanningen, sa själv att han är den enda vägen till Gud. Det har stört och stör fortfarande många människor, att Jesus är den enda vägen till Gud. Vi har självklart en fri vilja och måste inte följa Jesus. Men det innebär då att man förkastar vad Jesus i sin kärlek gjort.. Read More

Jesus is the Son of God

“When Jesus came into the region of Caesarea Philippi, He asked His disciples, “Who do men say that I, the Son of Man, am?” They said, “Some say that You are John the Baptist, others say Elijah, and others Jeremiah or one of the prophets.” He said to them, “But who do you say that I am?” Simon Peter replied, “You are the Christ, the Son of the living God.” Jesus answered him,.. Read More

Jesus är Guds Son

“När Jesus kom till trakten av Cesarea Filippi frågade han sina lärjungar och sa: Vem säger folket att jag, Människosonen, är? Då svarade de: Några säger Johannes Döparen, andra Elia och andra Jeremia eller en av profeterna. Han sa till dem: Men vem säger ni att jag är? Då svarade Simon Petrus och sa: Du är Kristus, den levande Gudens Son. Jesus svarade och sa till honom: Salig är du, Simon, Jonas son… Read More

Only Jesus saves

“He (Jesus) is ‘the stone you builders rejected, which has become the cornerstone.’ There is no salvation in any other, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved.” Acts 4:11-12 Only through Jesus Christ, the Son of God, can man be reconciled to God.  We need a savior.  We cannot reach God in ourselves.  It is our sins that separate us from God.  It.. Read More

Bara Jesus frälser

“Han (Jesus) är stenen som förkastades av er, byggnadsarbetare, men som har blivit huvudhörnstenen. Det finns ingen frälsning hos någon annan. För det finns inget annat namn under himlen, som är givet bland människor, genom vilket vi kan bli frälsta.” Apg. 4:11-12 Endast genom Jesus Kristus, Guds Son, kan människa försonas med Gud. Vi behöver en frälsare. Vi kan inte nå fram till Gud i oss själva. Det är våra synder som separerar.. Read More

Never stop preaching

“forbidding us to speak to the Gentiles that they might be saved…” 1 Thess. 2:16 The method for people to be saved is for someone to speak, spread, preach – the gospel.  It is a message that needs to be spread so that people can be saved, rescued, for eternity.  There is a battle going on regarding the soul of every human being.  Without Jesus you are lost and it is nothing new.. Read More

Sluta aldrig predika

“de förbjuder oss att tala till hedningarna, så att dessa kan bli frälsta…” 1 Tess. 2:16 Metoden för att människor ska bli frälsta är att någon talar, sprider, predikar – evangelium. Det handlar om ett budskap som behöver spridas så att människor kan bli frälsta, räddade, för evigheten. Det pågår en strid vad gäller varje människas själ. Utan Jesus är man förlorad och det är inget nytt att det finns krafter som vill.. Read More

A normal church

“You became followers of us and the Lord, having received the word in much affliction, with joy of the Holy Spirit. Therefore you were examples to all who believe in Macedonia and Achaia. For the word of the Lord sounded out from you not only in Macedonia and Achaia, but also in every place your faith in God has gone forth, so that we do not need to say anything.” 1 Thess. 1:6-8.. Read More

En normal församling

“Och ni blev våra efterföljare och Herrens, och har under svåra förhållanden tagit emot ordet med den Helige Andes glädje, så att ni har blivit föredömen för alla troende i Makedonien och Akaja. För från er har Herrens ord gett eko, inte endast i Makedonien och Akaja, utan överallt har er tro på Gud också nått ut, så att vi inte behöver säga något.” 1 Tess. 1:6-8 Församlingen i Thessalonike som Paulus skrev.. Read More