Salvation

Fokus på Jesus och evangelium / Focus on Jesus and the gospel

Are you saved?

“For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have eternal life.” John 3:16 In the perspective of eternity, the most important question for every human being is – Are you saved?  In the perspective of eternity, earthly life is like a moment.  During our time on earth, we make many decisions that affect our daily lives, but the most.. Read More

Är du frälst?

“Ty så älskade Gud världen att han gav sin enfödde Son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv.” Joh. 3:16 I evighetens perspektiv så är den viktigaste frågan till varje människa – Är du frälst? I evighetens perspektiv så är jordelivet som ett ögonblick. Under vår tid på jorden så fattar vi många beslut som rör våra dagliga liv, men det viktigaste beslutet.. Read More

Friends of Jesus

“You are My friends if you do whatever I command you.” John 15:14 Jesus is wonderful and He is Lord.  Jesus is not a harsh Lord, but neither is He wimpish.  The wonderful thing about Jesus is that He walked here on earth and showed an example in lifestyle in action, not just in words.  As you probably know, He also gave His life for us on the cross so we can be.. Read More

Jesu vänner

“Ni är mina vänner, om ni gör vad än jag befaller er.” Joh. 15:14 Jesus är underbar och han är Herre. Jesus är inte en hård Herre, men inte heller mesig. Det underbara med Jesus är att han vandrade här på jorden och visade på ett exempel i livsstil i handling, inte bara i ord. Som du säkert känner till så gav han även sitt liv för oss på korset så vi ska.. Read More

The cross of Christ and our crosses

“Then Jesus said to His disciples, “If anyone will come after Me, let him deny himself, and take up his cross, and follow Me. For whoever would save his life will lose it, and whoever loses his life for My sake will find it.”” Matt. 16:24-25 The gospel about Jesus is about the cross of Christ.  Jesus completed His cross for our sake and therefore man can now be reconciled to God through.. Read More

Kristi kors och våra kors

“Då sa Jesus till sina lärjungar: Om någon vill följa mig, ska han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. För den som vill bevara sitt liv, ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull, ska finna det.” Matt. 16:24-25 Evangeliet om Jesus handlar om Kristi kors. Jesus fullbordade sitt kors för vår skull och därför kan nu människa bli försonad med Gud genom den uppståndne.. Read More

Afterward he repented

“What do you think? A man had two sons. He came to the first and said, ‘Son, go work today in my vineyard.’ “He answered, ‘I will not,’ but afterward he repented and went.” Matt. 21:28-29  I guess everyone has been there, that you sometimes change and regret your previous attitude.  That you regret your previously established path can be due to several different things.  In the context above, it was one son.. Read More

Efteråt ångrade han sig

“Men vad anser ni? En man hade två söner. Och han gick till den förste och sa: Min son, gå i dag och arbeta i min vingård. Han svarade och sa: Jag vill inte. Men efteråt ångrade han sig och gick.” Matt. 21:28-29 Att man ibland ändrar sig och ångrar sin tidigare inställning, har väl alla varit med om. Att man ångrar sin tidigare inslagna bana kan bero på flera olika saker. I.. Read More

Servants of God

“As workers together with God, we ask you not to receive the grace of God in vain.” 2 Cor. 6:1 The apostle Paul, who in a special way received the revelation of God’s grace, wrote, inspired by the Holy Spirit, the verse above.  Paul was saved by grace and that grace became for him like an engine, which propelled him forward.  He exhorts us not to receive grace in such a way that.. Read More

Guds tjänare

“Men som hans medarbetare förmanar vi också er att ni inte så tar emot Guds nåd att den blir till ingen nytta.” 2 Kor. 6:1 Aposteln Paulus som på ett speciellt sätt fick uppenbarelsen om Guds nåd skrev, inspirerad av den Helige Ande, versen ovanför. Paulus blev frälst av nåd och den nåden blev för honom som en motor, som drev honom framåt.  Han förmanar oss att inte ta emot nåden på ett.. Read More

Jesus liberates and gives ability

“When Jesus had stood up and saw no one but the woman, He said to her, “Woman, where are your accusers? Did no one condemn you?” She said, “No one, Lord.” Jesus said to her, “Neither do I condemn you. Go and sin no more.”” John 8:10-11 Dead religion and the devil give a bad conscience and thrive on giving a bad conscience.  They gain power over people that way.  Satan means “adversary,.. Read More

Jesus befriar och ger förmåga

“När Jesus reste sig upp och inte såg någon utom kvinnan, sa han till henne: Kvinna, var är dina anklagare? Har ingen dömt dig? Hon sa: Herre, ingen. Då sa Jesus till henne: Inte heller jag dömer dig. Gå och synda inte mer.” Joh. 8:10-11 Död religion och djävulen ger dåligt samvete och frodas av att ge dåligt samvete. De får makt över människor på det sättet. Satan betyder “motståndare, åklagare” och han.. Read More

Hit hard on sin?

There is no doubt that sin is only destructive and evil and that it brings a lot of problems and suffering.  Sin should not be excused or beautified, for it is evil.  Some hit hard on sin, by preaching much against sin.  But, to strike against sin by merely portraying how destructive sin is, that is not the solution.  It is important to inform about sin and its consequences, but the focus should.. Read More

Slå hårt på synd?

Att synd endast är destruktiv och ond och att det för med sig mycket problem och lidande, är det inget tvivel om. Synd ska inte ursäktas eller skönmålas, för den är ond. En del slår hårt på synd, genom att predika mycket mot synd. Men, att slå mot synd genom att bara framställa hur destruktiv synden är, det är inte lösningen. Det är viktigt att upplysa om synden och dess konsekvenser, men fokus.. Read More

Paths and destination

“He restores my soul; He leads me in paths of righteousness for His name’s sake.” Ps. 23:3 The well-known Psalm 23 from the Bible, talks about how the LORD is involved and helps His people.  Being a Christian is about walking and having fellowship, with God.  In a life as a follower of Jesus, blessings and miracles follow.  God has promised to never abandon His children, He cares.  But walking on the right.. Read More

Vägar och destination

“Han vederkvicker min själ, han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull.” Ps. 23:3 Den välkända Psalm 23 från Bibeln, talar om hur HERREN är med och hjälper sitt folk. Att vara kristen handlar om att vandra och ha gemenskap, med Gud. I ett liv i Jesu efterföljd, så följer välsignelser och mirakler. Gud har lovat att aldrig överge sina barn, han har omsorg.  Men att vandra på de rätta vägarna.. Read More

Contempt or gratitude for God’s goodness?

“Do you despise the riches of His goodness, tolerance, and patience, not knowing that the goodness of God leads you to repentance? But because of your hardness and impenitent heart, you are storing up treasures of wrath against yourself on the day of wrath when the righteous judgment of God will be revealed,” Rom. 2:4-5  God is good, God is love, God is holy and God is righteous.  Man’s primary purpose is to.. Read More

Förakt eller tacksamhet för Guds godhet?

“Eller föraktar du att han är så rik på godhet och fördragsamhet och tålamod, utan att förstå att det är Guds godhet som leder dig till omvändelse? Men genom din hårdhet och ditt obotfärdiga hjärta samlar du på dig själv vrede till vredens dag, när Guds rättvisa dom uppenbaras,” Rom. 2:4-5 Gud är god, Gud är kärlek, Gud är helig och Gud är rättfärdig. Människans främsta syfte är att vandra i gemenskap med.. Read More

Christian religious correctness

“For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have eternal life.” John 3:16 Jesus was not religiously correct.  Jesus is the truth and speaks truth in love.  But, Jesus would surely still have been called extreme, exclusive and undiplomatic if He walked the earth today.  It all depends on who you asked.  For others would surely say of Jesus,.. Read More

Kristen religiös korrekthet

“Ty så älskade Gud världen att han gav sin enfödde Son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv.” Joh. 3:16 Jesus var inte religiöst korrekt. Jesus är sanningen och talar sanning i kärlek. Men, Jesus skulle säkert ändå blivit kallad extrem, exkluderande och odiplomatisk om han vandrade på jorden idag. Allt beroende på vem du frågade. För andra skulle säkert säga om Jesus,.. Read More