Salvation

Fokus på Jesus och evangelium / Focus on Jesus and the gospel

Jesus is stronger than the law

“For what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God did by sending His own Son in the likeness of sinful flesh, and concerning sin, He condemned sin in the flesh, in order that the righteous requirement of the law might be fulfilled in us, who walk not according to the flesh but according to the Spirit.” Rom. 8:3-4  The law of God, in the Old Testament,.. Read More

Jesus är starkare än lagen

“För det som var omöjligt för lagen, därför att den var svag genom köttet, det gjorde Gud, då han sände sin Son i syndigt kötts liknelse och för syndens skull, fördömde synden i köttet, för att lagens rättfärdiga krav skulle uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter Anden.” Rom. 8:3-4 Lagen från Gud, i Gamla Testamentet, var begränsad. Den är helig och andlig, men begränsad på grund av vår svaghet… Read More

Fell as dead

“When I saw Him, I fell at His feet as though I were dead. Then He laid His right hand on me, saying to me, “Do not be afraid. I am the First and the Last. I am He who lives, though I was dead. Look! I am alive forevermore. Amen. And I have the keys of Hades and of Death.” Rev. 1:17-18 God is accommodating and good.  When John fell as dead,.. Read More

Föll ner som död

“Och när jag såg honom föll jag ner som död för hans fötter. Men han lade sin högra hand på mig och sa till mig: Var inte rädd! Jag är den förste och den siste och den levande. Och jag var död, men se, jag lever i evigheternas evigheter. Amen. Och jag har nycklarna till dödsriket och döden.” Upp. 1:17-18 Gud är tillmötesgående och god. När Johannes föll ner som död så var.. Read More

Sharp two-edged sword

“… and out of His mouth went a sharp two-edged sword…” Rev. 1:16  Jesus is not a talker or a philosopher.  When Jesus walked the earth and people heard His teaching, they were astonished, for He spoke with authority.  Jesus Himself believed what He said. “For the word of God is alive, and active, and sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit, of joints and marrow,.. Read More

Skarpt tveeggat svärd

“… och ut från hans mun gick ett skarpt tveeggat svärd,… ” Upp. 1:16 Jesus är ingen pratmakare eller filosof. När Jesus vandrade på jorden och folk hörde hans undervisning så blev de häpna, för han talade med makt. Jesus trodde själv på det han sa. “För Guds ord är levande och kraftigt och skarpare än något tveeggat svärd, och tränger igenom tills det skiljer själ och ande, märg och led, och det.. Read More

Eyes like a flame of fire

“…His eyes were like a flame of fire.” Rev. 1:14  Fire can be both attractive and frightening.  Fire can heat a frozen person and allow the baker to bake bread, but fire can also destroy and ruin.  Jesus’ eyes are like a flame of fire.  His eyes are burning with love for people.  Jesus’ eyes are not tired, dejected, or confused. “For the eyes of the Lord move about on all the earth.. Read More

Ögon som eldslågor

“… och hans ögon var som eldslågor.” Upp. 1:14 Eld kan vara både attraherande och skrämmande. Eld kan värma en frusen människa och göra så att bagaren kan baka bröd, men eld kan också förstöra och ruinera. Jesu ögon är som eldslågor. Hans ögon brinner av kärlek till människor. Jesu ögon är inte trötta, uppgivna eller förvirrade.  “Ty HERRENS ögon överfar hela jorden, för att han med sin kraft skall hjälpa dem som.. Read More

Appearance like the sun

“The hair on His head was white like wool, as white as snow… His appearance was like the sun shining brightly.” Rev. 1:14, 16  Jesus is pure, there is not the slightest bit of darkness or impurity in Him.  Saul, who later became Paul, met Jesus.  Saul was driven by religious hatred and darkness and after his encounter with Jesus he could not see, “Since I was blinded by the glory of that.. Read More

Ansikte såsom solen

“Och hans huvud och hår var vitt som ull, så vitt som snö,.. och hans ansikte var såsom solen, när den skiner i sin kraft.” Upp. 1:14, 16 Jesus är ren, det finns inte det minsta lilla mörker eller orenhet i honom. Saulus som sedan blev Paulus, fick möta Jesus. Saulus var driven av religiöst hat och mörker och efter hans möte med Jesus så kunde han inte se, “på grund av den.. Read More

A great voice

“I was in the Spirit on the Lord’s Day, and I heard behind me a great voice like a trumpet,… and His voice as the sound of many waters.” Rev. 1:10, 15  Jesus is God who was revealed in the flesh (1 Tim. 3:16) and He came to reconcile man to God.  God is triune, the Father, the Son and the Holy Spirit.  Jesus died on the cross and rose from the dead.. Read More

En stark röst

“Jag var i Anden på Herrens dag och jag hörde bakom mig en stark röst som av en basun,… och hans röst var som dånet av väldiga vatten.” Upp. 1:10, 15 Jesus är Gud som blev uppenbarad i köttet (1 Tim. 3:16) och han kom för att försona människan med Gud. Gud är treenig, Fadern, Sonen och den Helige Ande. Jesus dog på korset och uppstod från de döda på den tredje dagen… Read More

Jesus solves catch 22

You do not usually wash yourself clean before taking a shower.  A doctor does not tell anyone who is ill to be healthy first and then seek medical attention.  A hospital does not have the slogan – “Only healthy people are welcome”.  As Christians, we must ensure that we do not, with our attitude or preaching, make people believe – that they must “be saved, sanctified or qualified” before they can receive grace.. Read More

Jesus löser moment 22

Man brukar inte tvätta sig ren, innan man tar en dusch. En läkare säger inte åt någon som är sjuk att se till att bli frisk först och sedan uppsöka läkarvård. Ett sjukhus har inte som slogan – “Bara friska är välkomna”. Vi som kristna får se till att vi inte, varken med vår attityd eller förkunnelse får folk att tro – att de måste “bli frälsta, heliga eller kvalificera sig” innan de.. Read More

The Man

 He who did not clench His fists but opened them and was nailed to a cross, He is a real man.  He prayed for those who crucified Him.  In his heart He loved His enemies, He hated or threatened not.  There and then, through His atoning sacrifice, He broke the power of darkness.  The vicious circle is broken.  Not through hatred, threats and violence but through love and reconciliation.  The Man rose from.. Read More

Mannen

Han som inte knöt sina nävar utan öppnade dem och blev fastspikad på ett kors, han är en verklig man. Han bad för dem som korsfäste honom. I sitt hjärta så älskade han sina fiender, han hatade eller hotade inte.  Där och då, genom sitt försoningsoffer så bröt han mörkrets makt. Den onda cirkeln är bruten. Inte genom hat, hot och våld utan genom kärlek och försoning.  Mannen uppstod från de döda på.. Read More

Good news

The message that we can respond to the love that God has for us and receive forgiveness for our sins, is a joyful message. So, how is it possible? Demonstration of love “But God demonstrates His own love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us.” Rom. 5:8 Our sins, according to us small or big, separates us from God. That is the reason why Jesus came and.. Read More

Glada nyheter

Budskapet om att vi kan gensvara på Guds kärlek till oss och få förlåtelse för våra synder, är ett glädjebudskap. Men hur är det då möjligt? Kärleksbeviset “Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss, medan vi ännu var syndare.” Rom. 5:8 Våra synder, enligt oss små eller stora, separerar oss från Gud. Därför kom Jesus och tog på sig alla våra synder och straffet för dem, när.. Read More

Jesus sees you

“But when He saw the crowds, He was moved with compassion for them, because they fainted and were scattered, like sheep without a shepherd.” Matt. 9:36  When Jesus walked the earth, He saw the people.  And He not only looked at the outside, He saw what was going on in their lives.  And what He saw made Him to be moved with compassion.  Jesus did not come to impose burdens, but to lift.. Read More

Jesus ser dig

“Men när han såg folkskarorna, greps han av medlidande med dem, eftersom de var uppgivna och förskingrade som får utan herde.” Matt. 9:36 När Jesus vandrade på jorden så såg han människorna. Och han såg inte bara till det yttre, han såg vad som rörde sig i deras liv. Och vad han såg gjorde att han greps av medlidande. Jesus kom inte för att lägga på bördor, utan för att lyfta bördor.  Det.. Read More

Jesus is not fragile

“Then Jesus came and spoke to them, saying, “All authority has been given to Me in heaven and on earth.” Matt. 28:18  We who believe in Jesus have received the greatest treasure that exist.  There is no one like Jesus.  His love and power transcend human understanding.  He came as a servant, not to be served.  He took our punishment and rose from the dead.  Today Jesus has all authority in heaven and.. Read More

Jesus är inte ömtålig

“Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa: Mig är given all makt i himlen och på jorden.” Matt. 28:18 Vi som tror på Jesus har fått den största skatten som finns. Det finns ingen som Jesus. Hans kärlek och kraft övergår mänskligt förstånd. Han kom som en tjänare, inte för att bli tjänad. Han tog vårt straff och uppstod från de döda. Jesus har idag all makt i himlen och.. Read More

Bold, underlined and exclamation marks!!!

“I consider it right, as long as I live in this body, to stir you up by reminding you,” 2 Peter 1:13  The apostle Peter was a man just like you and me, and he knew that things can fall into forgetfulness.  He understood that what may be a living revelation today, may tomorrow be surrounded by challenges and mists of doubt that want to creep in.  If there is one thing that.. Read More

Fetstil, understruket och utropstecken!!!

“Ja, jag anser, så länge jag är i denna kroppshydda, att det är rätt att jag väcker er genom påminnelse.” 2 Peter 1:13 Aposteln Petrus var en människa precis som du och jag och han visste att saker och ting kan falla i glömska. Han förstod att det som kan vara en levande uppenbarelse idag, kan imorgon bli omringat att utmaningar och dimmor av tvivel som vill smyga sig in. Om det är.. Read More

Jesus and you

“So, my brothers, you also have died to the law through the body of Christ, so that you may be married to another, to Him who has been raised from the dead, so that we may bear fruit for God.” Rom. 7:4  In Romans chapter 6, Paul says that through Jesus’ work we are dead to sin.  At the beginning of chapter 7, he talks about how we are dead to the law.. Read More

Jesus och du

“Så har också ni, mina bröder, genom Kristi kropp dödats från lagen, för att ni ska tillhöra en annan, honom som är uppstånden från de döda, för att vi ska bära frukt åt Gud.” Rom. 7:4 I Romarbrevet kapitel 6 talar Paulus om att vi genom Jesu verk är döda från synden. I början av kapitel 7 talar han om att vi genom Jesu verk är döda från lagen. Alltså ska vi varken.. Read More

You can believe

“Often it has thrown him into the fire and into the water to kill him. But if You can do anything, have compassion on us and help us.” Jesus said, “If you can believe, all things are possible to him who believes.” Mark 9:22-23  Jesus performed miracles over and over again as He walked the earth.  Jesus also taught His disciples and the people.  Together with Jesus, completely new possibilities open up.  In.. Read More

Du kan tro

“Och han har ofta kastat honom både i elden och i vattnet, för att förgöra honom. Men om du förmår något, så förbarma dig över oss och hjälp oss. Då sa Jesus till honom: Om du kan tro, allt är möjligt för den som tror.” Mark. 9:22-23 Jesus utförde mirakler om och om igen när han vandrade på jorden. Jesus undervisade också sina lärjungar och folket. Tillsammans med Jesus så öppnar sig helt.. Read More

From That, to How

“For by grace you have been saved through faith, and this is not of yourselves. It is the gift of God,” Eph. 2:8  Sometimes it becomes overemphasized, that – that we should live in victory, freedom, sanctification, revival, health, love, joy, prayer and so on.  All of this is good to live in and we need to be reminded of it.  But we should not overemphasize – that.  We were saved by grace. .. Read More

Från Att, till Hur

“Ty av nåden är ni frälsta genom tron, och det inte av er själva, Guds gåva är det,” Ef. 2:8 Ibland blir det överbetoning på, att – att vi ska leva i seger, frihet, helgelse, väckelse, hälsa, kärlek, glädje, bön och så vidare. Allt detta är bra att leva i och vi behöver bli påminda om det. Men vi ska inte överbetona – att.  Vi blev frälsta av nåd. Vi förblir frälsta av.. Read More

God is extremely generous

“Peter answered Him and said, “Lord, if it is You, bid me come to You on the water.” He said, “Come.” Matt. 14:28-29  Not just on one occasion, but on two occasions, Jesus fed several thousand people with just a few loaves and fishes.  Naturally, better planning could have been claimed, so that there would be no need for miracles.  On another occasion, Jesus told one of His disciples to get money out.. Read More

Gud är oerhört generös

“Och Petrus svarade honom och sa: Herre, om det är du, så befall mig att komma till dig på vattnet. Då sa han: Kom.” Mark. 14:28-29 Inte bara vid ett tillfälle, utan vid två tillfällen skedde matunder. Att Jesus mättade flera tusen människor med bara några bröd och fiskar. Naturligt sett hade man ju kunna hävdat bättre planering, så att det inte skulle behöva ske mirakler. Vid ett annat tillfälle, sa Jesus till.. Read More

“Get well so you can go to the doctor”

“When Jesus heard it, He said to them, “Those who are well have no need of a physician, but those who are sick. I came not to call the righteous, but sinners to repentance.” Mark 2:17  Sometimes repentance is preached incorrectly.  Much like telling someone to “Free yourself first so that Jesus can then free you” or like telling someone to “Cut your hair yourself before you go to the hairdresser”.  It’s sick… Read More

“Bli frisk så du kan gå till doktorn”

“När Jesus hörde detta sa han till dem: De friska behöver inte läkare, utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare till omvändelse.” Mark. 2:17 Ibland predikas omvändelse på ett felaktigt sätt. Ungefär som att säga åt någon att “Befria dig själv först så att Jesus sen kan befria dig” eller som att säga åt någon att “Klipp ditt hår själv först innan du går till frisören”. Det.. Read More

Messenger or stone thrower?

“So when they continued asking Him, He stood up and said to them, “Let him who is without sin among you be the first to throw a stone at her.” John 8:7 As believers in Jesus, we are allowed to spread the good news about the meaning of Jesus’ death and resurrection. The door is now open, every person is invited and the table is set. Jesus has made everything ready for every.. Read More

Budbärare eller stenkastare?

“När de nu fortsatte att fråga honom, reste han sig upp och sa till dem: Den av er som är utan synd kastar första stenen på henne.” Joh. 8:7 Som troende på Jesus så får vi sprida de glada nyheterna om innebörden av Jesu död och uppståndelse. Dörren är nu öppen, varje människa är inbjuden och bordet är dukat. Jesus har gjort allting klart för varje människa, så att vi ska kunna bli.. Read More

Living out from conviction

“For in it the righteousness of God is revealed from faith to faith. As it is written, “The just shall live by faith.” Rom. 1:17 Faith has to do with conviction. The Bible speaks of the faith of the heart and that faith is meant to be a way of life. Our faith is in God, the word of God and what the Spirit of God says to us. Doubt can strike our.. Read More

Leva utifrån övertygelse

“För i detta är Guds rättfärdighet uppenbarad från tro till tro, som det står skrivet: Den rättfärdige ska leva av tro.” Rom. 1:17 Tro har med övertygelse att göra. Bibeln talar om hjärtats tro och att tro är menat att vara en livsstil. Vår tro är på Gud, Guds ord och det Guds Ande säger till oss. Tvivel kan slå mot våra sinnen, men hjärtats tro bär oss. Allt vi gör eller inte.. Read More

Fervent and with revelation

“This man was instructed in the way of the Lord, knowing only the baptism of John, but being fervent in spirit, he accurately spoke and taught the things concerning the Lord. He began to speak boldly in the synagogue. When Aquila and Priscilla heard him, they took him and explained the way of God more accurately.” Acts 18:25-26 Apollos was a preacher who spoke fervent in spirit. Being touched and filled with the.. Read More

Brinnande och med uppenbarelse

“Han var undervisad om Herrens väg och talade brinnande i anden och undervisade noggrant om det som handlade om Herren. Men han kände bara till Johannes dop. Och han började frimodigt tala i synagogan. Då Akvila och Priscilla hade hört honom, tog de honom till sig och förklarade grundligare Guds väg för honom.” Apg. 18:25-26 Apollos var en predikant som talade brinnande i anden. Att få vara vidrörd och fylld av Guds Ande.. Read More